Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Lokacijska dozvola - eksploatacijsko polje tehničkog građevnog kamena “Šandrovac”

Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru: – posebne namjene, 1. skupine - eksploatacijsko polje tehničkog građevnog kamena na katastarskim česticama 686/2, 686/5, 686/6, 686/7, 686/8, dio 1475, 1494 sve u k.o. Potočani, 501/2, 501/9, dio 501/10, 501/11, dio 501/12, 501/13, dio 485, dio 534, dio 543, 545, sve u k.o. ...

IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA ZA PODRUČJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE U 2018. GODINI

Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja uspostavilo je informacijski sustav tržišta nekretnina (u daljnjem tekstu: eNekretnine) koji se vodi u elektroničkom obliku. Sastavni dio eNekretnina čini zbirka kupoprodajnih cijena i plan približnih vrijednosti. Sadržaj i način vođenja eNekretnina propisan je ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA SIRAČ, HR-43541 Sirač, Stjepana Radića 120/1

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine - rekonstrukcija makadamske ceste Ul. N.Tesle na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 439 i k.č.br. 397/1 k.o. Sirač (Sirač, Ulica Nikole Tesle). ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, Elektra Bjelovar, Petra 8. Vene 5

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine - TS 10(20)/0,4 kV Hrvatskih branitelja, na novoformiranoj građevnoj cestici k.č.br.321/71, k.o. Veliki Grđevac i zahvat u prostoru infrastrukturne ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, VODOVOD GRUBIŠNO POLJE D.O.O.

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000109 URBROJ: 2103/01-09/3-19-0004 Grubišno Polje, 13.5.2019. ...

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA OPĆINA ŠTEFANJE, HR-43246 ŠTEFANJE, ŠTEFANJE 61

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000126 URBROJ: 2103/01-09/1-19-0004 Čazma, 09.05.2019. ...

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA- RATKO VUKOVIĆ, HR-43500 DARUVAR,  ANTUNA MIHANOVIĆA 20

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000089 URBROJ: 2103/01-09/2-19-0005 DARUVAR, 30.04.2019. ...

Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine - građenje distributivnog vodovoda u naselju                       Gornji Mosti

Akt u predmetu:   Javni poziv KLASA: UP/I-361-03/18-01/000224, URBROJ: 2103/01-09-19-0008 Početak oglašavanja: 19.04.2019. ...

Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – građenje sustava sanitarne odvodnje naselja Kapela, Starčevljani,                        Stari Skucani, Novi Skucani i Kobasičari u Općini Kapela, 2. FAZA: sustav sanitarne odvodnje naselja Kapela

Akt u predmetu:   Javni poziv   KLASA: UP/I-361-03/18-01/000220,   URBROJ: 2103/01-09-19-0007   Početak oglašavanja: 18.04.2019. ...

Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine - građenje distributivnog vodovoda u naseljima Lipovo Brdo i Srednja Diklenica

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000226,   URBROJ: 2103/01-09-19-0009   Početak oglašavanja: 09.04.2019. ...

 1 2 3 >  Zadnji