Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Javni poziv za uvid u spis predmeta DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju , HR-43500 Daruvar, Josipa Kozarca 19

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za - rekonstrukciju građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - distributivni gradski vodovod, 3. skupine, na katastarskim česticama u k.o. Daruvar i k.o. Doljani navedene u popisu vlasnika nekretnine u priloženom ...

Građevinska dozvola, Kapelakom d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, komunalne i druge usluge, HR-43203 Kapela, Bilogorska 90, OIB 98109389097

Objava građevinske dozvole - za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije, Elektra Bjelovar, HR-43000 Bjelovar, Ulica Pere Biškupa br. 5

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - MRNN iz TS 10(20)/0,4 kV Gornja Petrička (479) - NN izlaz prema Babincu, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 236/1, 1992, 237/1, 1994, 134, 132, 1991 i ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA ROVIŠĆE, HR-43212 Rovišće, Trg hrvatskih branitelja 2

Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa-rekonstrucija nerazvrstane ceste u Domankušu ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA ROVIŠĆE, HR-43212 Rovišće, Trg hrvatskih branitelja 2

Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - rekonstrukcija nerazvrstane ceste Domankuš ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije, HR-10341 Križ, Trg S. Križa 7

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - 10(20) kV kabelskog dalekovoda i 10(20)/0,4 kV JKTS "Vagovina 1 -Tornjić" s niskonaponskim izlazima, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 799/4,799/2 i 1480 ...

Građevinska dozvola, Hrvatske ceste d.o.o., za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB:55545787885

Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA IVANSKA, HR-43231 Ivanska, Slavka Kolara1

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava - građenje građevine javnog parkirališta i pješačke staze s oborinskom odvodnjom uz javnu cestu ŽC 3084 u naselju Ivanska na k.č.br. 2075/1 (2075/16 - po katastru) k.o. Ivanska, 2. skupine, na ...

IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA ZA PODRUČJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI

Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja uspostavilo je informacijski sustav tržišta nekretnina (u daljnjem tekstu: eNekretnine) koji se vodi u elektroničkom obliku. Sastavni dio eNekretnina čini zbirka kupoprodajnih cijena i plan približnih vrijednosti. Sadržaj i način vođenja eNekretnina propisan je ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA ROVIŠĆE, HR-43212 Rovišće, Trg hrvatskih branitelja 2

Pozivaju se stranke u postupku (investitor,  vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za- rekonstrukciju građevine infrastrukturne  namjene,  prometnog sustava cestovnog prometa - rekonstrukcija nerazvrstane ...

 1 2 3 >  Zadnji