Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Javni poziv za uvid u spis predmeta, Nenad Nujić HR-35000 Slavonski Brod, Josipa Hlišića 94

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za -gradnju građevine-stambene zgrade, namjene kuća za odmor, 4. skupine, na kat. čestici k.č.br. 1856 i 2305 k.o. Bojana (Vučani br. 20). ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, SLK PROJEKT d.o.o., Zagreb

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje električne energije bioplinsko postrojenje za proizvodnju električne energije snage do 1MW, 3. skupine, na katastarskim česticama  kč.br. 757/3, 757/6, 757/8 k.o. ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, Zdenačka farma d.o.o. za proizvodnju mlijeka, uzgoj stoke i poljodjelsku proizvodnju, HR-43293 Veliki Zdenci, Mate Lovraka 118b

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kompleksa građevina bioplinskog postrojenja, na katastarskoj čestici br. 531, k.o. Veliki Zdenci, u Velikim Zdencima, Mate Lovraka 118b, u sklopu kompleksa postojeće Farme muznih krava. ...

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta, Hrvatske vode, Zagreb

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za promjenjenu namjenu građevine, infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava uređenja voda i vodotoka - kanal radi zaštite naselja od velikih voda, 3. skupine.... ...

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta, Irena Palić, Zagreb

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: Izgradnju gospodarske građevine namjene skladištenje voća i pomoćne građevine namjene spremište alata i arteški bunar s pumpom. na katastarskim česticama  kč.br. 68/1, 68/2, 575/2, 575/3, 575/4, 576/2, 576/4, 578/4, 578/5, 578/6, 579, 580, 583/3, ...

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije HR-10000 Bjelovar

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: - građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava - priključni 10(20) kV vod, 3. skupine. ...

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije HR-10000 Zagreb

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: -građenje građevine infrastukturne namjene, energetskog sustava - priključnog 10(20) kV vodova i TS 10(20)/0,4 kV BPE Rovišće, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 1871/4, 1871/3, 1898/1, 1899/1,1899/2, 2301, 1899/4, 1982, 1926, 1924, 1925 i 1921/1 ...

Javna rasprava o Prijedlogu I. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana BBŽ

  Javni uvid u Prijedlog I. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije traje od 23. veljače do 09. ožujka 2015. godine, a elaborat će biti izložen svakog radnog dana: - od 8:00 do 14:00 sati u zgradi Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, Trg Eugena Kvaternika 13 u Bjelovaru, ...

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta, Županijska uprava za ceste BBŽ

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa , 3. skupine – most preko potoka Željnjak u Siraču na katastarskim česticama k.č.br.173/1, 178, 254, 279, 280, 2905, 2906, 2907, 757, 758, 769, 784, 788, 906, 929, 954, ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, BIOEL d.o.o., Đulovac

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta – izmjena i dopuna lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/11-01/106, UR.BROJ: 2103/1-09/2-11-12 od 7. rujna 2011.g. koju je izdala Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu, Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje a temeljem članka 142. st. (1) ...

Prvi  < 10 11 12 13 >