Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Odluka o sadržaju strateške studije za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije

Ovom Odlukom određuje se sadržaj strateške studije utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije. Odluka se donosi u okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš koji je započeo Odlukom o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš a nakon provedenog postupka ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, grad G. Polje

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: - izgradnju građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - kanalizacijskog kolektora pod nazivom „B“ za sakupljanje i odvodnju oborinskih i otpadnih voda iz sjeverozapadnog dijela naselja Grubišno Polje sa ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava - STS 10(20)/0,4 kV "Velika Dapčevica 2-Rekići" s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom, 3. skupine. ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, Nenad Nujić HR-35000 Slavonski Brod, Josipa Hlišića 94

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za -gradnju građevine-stambene zgrade, namjene kuća za odmor, 4. skupine, na kat. čestici k.č.br. 1856 i 2305 k.o. Bojana (Vučani br. 20). ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, SLK PROJEKT d.o.o., Zagreb

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje električne energije bioplinsko postrojenje za proizvodnju električne energije snage do 1MW, 3. skupine, na katastarskim česticama  kč.br. 757/3, 757/6, 757/8 k.o. ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, Zdenačka farma d.o.o. za proizvodnju mlijeka, uzgoj stoke i poljodjelsku proizvodnju, HR-43293 Veliki Zdenci, Mate Lovraka 118b

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kompleksa građevina bioplinskog postrojenja, na katastarskoj čestici br. 531, k.o. Veliki Zdenci, u Velikim Zdencima, Mate Lovraka 118b, u sklopu kompleksa postojeće Farme muznih krava. ...

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta, Hrvatske vode, Zagreb

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za promjenjenu namjenu građevine, infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava uređenja voda i vodotoka - kanal radi zaštite naselja od velikih voda, 3. skupine.... ...

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta, Irena Palić, Zagreb

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: Izgradnju gospodarske građevine namjene skladištenje voća i pomoćne građevine namjene spremište alata i arteški bunar s pumpom. na katastarskim česticama  kč.br. 68/1, 68/2, 575/2, 575/3, 575/4, 576/2, 576/4, 578/4, 578/5, 578/6, 579, 580, 583/3, ...

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije HR-10000 Bjelovar

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: - građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava - priključni 10(20) kV vod, 3. skupine. ...

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije HR-10000 Zagreb

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: -građenje građevine infrastukturne namjene, energetskog sustava - priključnog 10(20) kV vodova i TS 10(20)/0,4 kV BPE Rovišće, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 1871/4, 1871/3, 1898/1, 1899/1,1899/2, 2301, 1899/4, 1982, 1926, 1924, 1925 i 1921/1 ...

Prvi  < 13 14 15 16 >