Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Javni poziv za uvid u spis predmeta Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 220

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole na građevnoj čestici k.č.br. - lokacija 1 na k.č.br. 1486/2 (2990 - po katastru) k.o. Čazma (Čazma), - lokacija 2 na k.č.br. 1560 k.o. Draganec (Draganec), lokacija 3 na k.č.br. 1405/1 (1405/3 - po katastru) k.o. Sišćani), lokacija 4 na k.č.br. 412/6 (2113/3 ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta Vodovod d.o.o. za distribuciju pitke vode i odvodnju otpadnih voda, HR-43270 Veliki Grđevac, Kralja Tomislava 10

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: - građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Veliki Grđevac sa popratnim sadržajima - retencijskim bazenom s grubom rešetkom i crpnom stanicom, pogonske ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPCINA VELIKA PISANICA , HR-43271 Velika Pisanica, Trg hrvatskih branitelja 3

Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - nerazvrstana cesta Velika Pisanica - ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju , HR-43500 Daruvar, Josipa Kozarca 19

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za - rekonstrukciju građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - distributivni gradski vodovod, 3. skupine, na katastarskim česticama u k.o. Daruvar i k.o. Doljani navedene u popisu vlasnika nekretnine u priloženom ...

Građevinska dozvola, Kapelakom d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, komunalne i druge usluge, HR-43203 Kapela, Bilogorska 90, OIB 98109389097

Objava građevinske dozvole - za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije, Elektra Bjelovar, HR-43000 Bjelovar, Ulica Pere Biškupa br. 5

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - MRNN iz TS 10(20)/0,4 kV Gornja Petrička (479) - NN izlaz prema Babincu, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 236/1, 1992, 237/1, 1994, 134, 132, 1991 i ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA ROVIŠĆE, HR-43212 Rovišće, Trg hrvatskih branitelja 2

Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa-rekonstrucija nerazvrstane ceste u Domankušu ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA ROVIŠĆE, HR-43212 Rovišće, Trg hrvatskih branitelja 2

Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - rekonstrukcija nerazvrstane ceste Domankuš ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije, HR-10341 Križ, Trg S. Križa 7

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - 10(20) kV kabelskog dalekovoda i 10(20)/0,4 kV JKTS "Vagovina 1 -Tornjić" s niskonaponskim izlazima, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 799/4,799/2 i 1480 ...

Građevinska dozvola, Hrvatske ceste d.o.o., za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB:55545787885

Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 ...

 < 1 2 3 4 5 >  Zadnji