Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD ČAZMA, HR-43240 Čazma, Trg Čazmanskog Kaptola 13

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za  zahvat u prostoru za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava - izgradnja javne rasvjete u ulici Hrvatskih branitelja u Čazmi, 2. skupine, na katastar. čest. k.č.br. 1500 (3020 -po katastru) k.o. Čazma (Čazma, Ulica Hrvatskih ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, IVAN MATOŠ, HR-43212 ROVIŠĆE, BILOGORSKA ULICA 23, VLADO KUZMINOVIĆ, HR-43212 ROVIŠĆE, NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 20, VOLGA JARČOV, HR-43000 BJELOVAR, ANTE TRUMBIĆA 1

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene s pomoćnim dijelom, na katastarskim česticama br. 1832/2 i 1833 k.o. Rovišće (Rovišće, Bilogorska ulica kbr. 23). ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću za komunalno gospodarstvo, HR-43240 Čazma, Svetog Andrije 14

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradenje gradevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava izgradnja distributivnog plinovoda u naseljima Vučani, Donji Miklouš, Gornji Miklouš, Novo Selo i Martinac, 2. skupine. ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, HR-43500 Daruvar, Josipa Kozarca 19

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za - građenje građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - prikupljanje i odvodnja otpadnih voda s područja aglomeracije Daruvar ( naselja Daruvar, Donji Daruvar, Ljudevit Selo, Gornji Daruvar, ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1, Grubišno Polje

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija dijela postojeće državne ceste D5 na dionici Grubišno Polje do kružnog toka u Velikim Zdencima u dužini cca 5 km - 1. skupine, sa izgradnjom u cestovnom pojasu pješačke staze, oborinske odvodnje, fekalne kanalizacije sa ...

Izdavanje građevinske dozvole po zahtjevu koji je podnio investitor MARIO KOVAČEVIĆ, HR-43202 ZRINSKI TOPOLOVAC, ZRINSKI TOPOLOVAC 151, OIB 43153181426

Građevinska dozvola za građenje građevine koja je bila predmetom postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima: Investitor: MARIO KOVAČEVIĆ, HR-43202 ZRINSKI TOPOLOVAC, ZRINSKI TOPOLOVAC 151 Predmet: Građevinska dozvola za zahvat u prostoru: građenje stambene zgrade sa garažom KLASA: ...

Izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole “Andričić” obrt za proizvodnju gljiva, bezalkoholnih pića i trgovinu, HR-43000 Bjelovar, Augusta Šenoe 4a, OIB 33836761550

Lokacijska dozvola - za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela najmanje trideset dana – ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 220

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole na građevnoj čestici k.č.br. - lokacija 1 na k.č.br. 1486/2 (2990 - po katastru) k.o. Čazma (Čazma), - lokacija 2 na k.č.br. 1560 k.o. Draganec (Draganec), lokacija 3 na k.č.br. 1405/1 (1405/3 - po katastru) k.o. Sišćani), lokacija 4 na k.č.br. 412/6 (2113/3 ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta Vodovod d.o.o. za distribuciju pitke vode i odvodnju otpadnih voda, HR-43270 Veliki Grđevac, Kralja Tomislava 10

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: - građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Veliki Grđevac sa popratnim sadržajima - retencijskim bazenom s grubom rešetkom i crpnom stanicom, pogonske ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPCINA VELIKA PISANICA , HR-43271 Velika Pisanica, Trg hrvatskih branitelja 3

Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - nerazvrstana cesta Velika Pisanica - ...

 < 1 2 3 4 5 >  Zadnji