Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni “dr. Franjo Tuđman” u Starim Skucanima.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene - građenje komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni "dr. Franjo Tuđman" u Starim Skucanima - cesta, pješačka staza, oborinska odvodnja, sanitarno fekalna kanalizacija, distributivni vodovod, crpna stanica ...

Poziv za uvid u spis predmeta, Anđelka Čauš, HR-43245 Gornji Draganec, Vagovina 118

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za formiranje građevne čestice građevine stambene namjene zgrade obiteljske kuće novoformirana građevna čestica k.č. br. 884/2 k.o. Vagovina će se formirati spajanjem k.č. br. 884/2 i 886/2 k.o. Vagovina 2. skupine, građenje građevine stambene namjene zgrade ...

Poziv za uvid u spis predmeta, Ivo Gluhaković, HR-43245 Gornji Draganec, Vagovina 127

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za formiranje građevne čestice građevine stambene namjene zgrade obiteljske kuće novoformirana građevna čestica k.č. br. 884/2 k.o. Vagovina će se formirati spajanjem k.č. br. 884/2 i 886/2 k.o. Vagovina 2. skupine, građenje građevine stambene namjene zgrade ...

Poziv za uvid u spis predmeta, Dušanka Gluhaković, HR43245 Gornji Draganec, Vagovina 127

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za formiranje građevne čestice građevine stambene namjene zgrade obiteljske kuće novoformirana građevna čestica k.č. br. 884/2 k.o. Vagovina će se formirati spajanjem k.č. br. 884/2 i 886/2 k.o. Vagovina 2. skupine, građenje građevine stambene namjene zgrade ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD ČAZMA, HR-43240 Čazma, Trg Čazmanskog Kaptola 13

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za  zahvat u prostoru za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava - izgradnja javne rasvjete u ulici Hrvatskih branitelja u Čazmi, 2. skupine, na katastar. čest. k.č.br. 1500 (3020 -po katastru) k.o. Čazma (Čazma, Ulica Hrvatskih ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, IVAN MATOŠ, HR-43212 ROVIŠĆE, BILOGORSKA ULICA 23, VLADO KUZMINOVIĆ, HR-43212 ROVIŠĆE, NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 20, VOLGA JARČOV, HR-43000 BJELOVAR, ANTE TRUMBIĆA 1

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene s pomoćnim dijelom, na katastarskim česticama br. 1832/2 i 1833 k.o. Rovišće (Rovišće, Bilogorska ulica kbr. 23). ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću za komunalno gospodarstvo, HR-43240 Čazma, Svetog Andrije 14

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradenje gradevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava izgradnja distributivnog plinovoda u naseljima Vučani, Donji Miklouš, Gornji Miklouš, Novo Selo i Martinac, 2. skupine. ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, HR-43500 Daruvar, Josipa Kozarca 19

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za - građenje građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - prikupljanje i odvodnja otpadnih voda s područja aglomeracije Daruvar ( naselja Daruvar, Donji Daruvar, Ljudevit Selo, Gornji Daruvar, ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1, Grubišno Polje

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija dijela postojeće državne ceste D5 na dionici Grubišno Polje do kružnog toka u Velikim Zdencima u dužini cca 5 km - 1. skupine, sa izgradnjom u cestovnom pojasu pješačke staze, oborinske odvodnje, fekalne kanalizacije sa ...

Izdavanje građevinske dozvole po zahtjevu koji je podnio investitor MARIO KOVAČEVIĆ, HR-43202 ZRINSKI TOPOLOVAC, ZRINSKI TOPOLOVAC 151, OIB 43153181426

Građevinska dozvola za građenje građevine koja je bila predmetom postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima: Investitor: MARIO KOVAČEVIĆ, HR-43202 ZRINSKI TOPOLOVAC, ZRINSKI TOPOLOVAC 151 Predmet: Građevinska dozvola za zahvat u prostoru: građenje stambene zgrade sa garažom KLASA: ...

 < 1 2 3 4 5 >  Zadnji