Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

JAVNI POZIV LOKACIJSKA DOZVOLA ZA REKONSTRUKCIJU GRAĐEVINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE PROMETNOG SUSTAVA (CESTOVNI PROMET), 1. SKUPINE - REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D28, OD KM 7+650 DO 9+980 I OD KM 10+260   DO 14+400, DIONICA 002, UKUPNE DULJINE 6470 M, NA KATASTARSKIM ČESTICAMA U K.O. KRALJEVAC, K.O. ROVIŠĆE, K.O. ŽABJAK I K.O. PREDAVAC, NA PODRUČJU OPĆINE ROVIŠĆE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA BJELOVAR, HR-43000 Bjelovar, Pere Biškupa 5

Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine - građenje ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA BJELOVAR, HR-43000 Bjelovar, Pere Biškupa 5

Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine - građenje odcjepa ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD GRUBIŠNO POLJE, HR-43290 Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, 2. skupine - u sklopu koje će se nalaziti Dom za Rome na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 722/2 (k.č.br. 716), k.o. Grubisno Polje koja se formira od dio k.č.br. 722/2, dio k.č.br. 722/3 i k.č.br. ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta MAJDAK-PROMET d.o.o.. HR-43500 Daruvar, Kuhačeva 22

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine poljoprivredne namjene, 2. skupine - nadstrešnica za poljoprivrednu mehanizaciju i boksovi za ozlijeđene životinje - građenje građevine poljopriv redne namjene,  2. skupine - nadstrešnica za poljoprivrednu mehanizaciju - ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD GRUBIŠNO POLJE, HR-43290 Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru - izgradnja građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje odpadnih voda, ulične fekalne i oborinske kanalizacijske mreže, 2. skupine, rekonstrukcija postojeće pješačke staze, 2. skupine, na katastarskoj čestici ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, MARIJAN BEDEKOVIĆ, HR-43000 BJELOVAR, Pavla Radića 1

Građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine - građenje mjerno - regulacijskog okna za uspostavu DMA/PMA zona (MRM Bulinac) i rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine - rekonstrukcija postojećeg distributivnog cjevovoda

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000016, URBROJ: 2103/01-09-19-0007 Početak oglašavanja: 29.01.2019. I. Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA ŠTEFANJE, HR-43246 ŠTEFANJE, Štefanje 61

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - vodoopskrbna mreža naselja Blatnica, 2. skupine, na katastarskim česticama 29, 313, 438, 182/2, 485/1, 492, 493 i 494 k.o. Blatnica u Blatnici. ...

Građevinska dozvola - rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava naselja Šandrovac sa izgradnjom precrpne stanice “Vinogradska”, 2. skupine

Pozivamo na uvid u spis predmeta vlasnike nekretnine i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola za - rekonstrukciju građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava naselja Šandrovac sa izgradnjom precrpne stanice "Vinogradska", ...

 < 1 2 3 4 5 >  Zadnji