Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Izdavanje građevinske dozvole po zahtjevu koji je podnio investitor MARIO KOVAČEVIĆ, HR-43202 ZRINSKI TOPOLOVAC, ZRINSKI TOPOLOVAC 151, OIB 43153181426

Građevinska dozvola za građenje građevine koja je bila predmetom postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima:

Investitor: MARIO KOVAČEVIĆ, HR-43202 ZRINSKI TOPOLOVAC, ZRINSKI TOPOLOVAC 151

Predmet: Građevinska dozvola za zahvat u prostoru: građenje stambene zgrade sa garažom

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000146,

URBROJ: 2103/01-09-17-0006  od 24.07.2017. godine

Početak oglašavanja: 14.08.2017.

Završetak oglašavanja: 12.09.2017.


  Dokumenti za download
Dodano: 14. 08. 2017.
   Povratak na sve dokumente