Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole “Andričić” obrt za proizvodnju gljiva, bezalkoholnih pića i trgovinu, HR-43000 Bjelovar, Augusta Šenoe 4a, OIB 33836761550

Lokacijska dozvola - za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela najmanje trideset dana – članak 147. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju  ("Narodne novine"  broj 153/13.).

Investitor: NIKOLA ANDRIČIĆ kao vlasnik „ANDRIČIĆ“ Obrta za proizvodnju gljiva, bezalkoholnih pića i trgovinu, HR-43000 BJELOVAR, AUGUSTA ŠENOE 4A

Predmet: Izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: građenje građevine  gospodarske namjene,  proizvodne djelatnosti - proizvodni pogon za  uzgoj i preradu gljiva

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000005,

URBROJ: 2103/01-09-17-0006 od 05.07.2015. godine

Početak oglašavanja: 06.07.2017.

Završetak oglašavanja: 07.08.2017.


  Dokumenti za download
Dodano: 06.07.2017.
   Povratak na sve dokumente