Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, Elektra Bjelovar, Petra 8. Vene 5

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine - TS 10(20)/0,4 kV Hrvatskih branitelja, na novoformiranoj građevnoj cestici k.č.br.321/71, k.o. Veliki Grđevac i zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (prijenos električne energije), 2. skupine - podzemni kabelski 10(20) kV vod, na katastarskoj čestici k.č.br.321/71, i k.č.br.321/70, k.o. Veliki Grđevac u naselju Veliki Grđevac, Hrvatskih branitelja .


  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente