Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

LOKACIJSKA DOZVOLA, VODOVOD d.o.o., HR-43270 Veliki Grđevac, Kralja Tomislava 10, OIB: 08055630431

Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - sanitarno fekalne kanalizacijske mreže ( gravitacijske i tlačne ) naselja Veliki Grđevac do spoja na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, sa izgradnjom tri crpne stanice na istoj, PS1 u cestovnom pojasu ulice Stjepana Radica, PS2 u cestovnom pojasu ulice Kralja Zvonimira i PS3 u cestovnom pojasu ulice Petra Preradovića i Josipa Kozarca, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br.  276/28, 1148/11, 1157/9, 1157/10, 1157/17 (1157/4), 1615/3, 1128/2, 320/49, 288/3, 288/2, 319/16, 319/12 , 318/3, 318/4, 321/61, 321/70, 321/63, 30713, 30712, 306/2, 293/6, 293/17, 293/14, 293/10, 293/9, 293/4, 294/1, 294/3, 255/2, 255/1, 256/2 (256/2/A), 256/1, 251/2, 293/7 (293/2/D), 1618, 647/2, 1619, 633/12, 634/2, 1616, 1612, k.o. Veliki Grđevac u naselju Veliki Grđevac, te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. idejni projekt - građevinski projekt oznake TD 80/16, od prosinca 2016. godine, ovlašteni projektant Mladen Garek, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4956 (PROSTOR EKO d.o.o. HR-43000 Bjelovar, Borisa Papandopula 16, OIB:12260386725).

Za izradu idejnog projekta izrađena je geodetska podloga za građevine i zahvate u prostoru oznake TD 19-12-16, od prosinca 2016. godine, po ovlaštenom inženjeru geodezije Marko Šorgić, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja  Geo 1203 (METRA d.o.o. HR-43000 Bjelovar, Ferde Rusana 2A, OIB: 05010056017).


  Dokumenti za download
Dodano: 01. 12. 2017.
   Povratak na sve dokumente