Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Javna objava za rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja za podzemno skladištenje prirodnog plina “Grubišno Polje”


  Dokumenti za download
Dodano: 24. 01. 2020.
   Povratak na sve dokumente

Strateška studija utjecaja na okoliš - VI izmjene i dopune prostornog plana


  Dokumenti za download
Dodano: 23. 01. 2020.
Dodano: 23. 01. 2020.
   Povratak na sve dokumente

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (prijenos električne energije), 2. skupine - 10(20) kV kabelski dalekovod
- građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine - trafostanica KTS 10(20)/0,4 kV "Grubišno Polje 25 - Zona III
- građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (prijenos električne energije), 2. skupine - nn mreža na katastarskoj(im) čestici(ama) 2006 (k.č.br.5076), k.č.br.2005 (k.č.br.5075), k.č.br.2003 (k.č.br.992), i k.č.br.1121/74 (k.č.br.951/9) k.o. Grubišno Polje (Grubišno Polje, k.č.br.68/3, k.č.br.68/1, k.č.br.1125/6, k.č.br.50/14, k.č.br.1169, k.č.br.1174, i k.č.br.20/12 k.o. Mali Zdenci (Orlovac Zdenački.


  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente

Javni poziv za uvid u spis predmeta ILIJA KNEŽEVIĆ, HR-43272 SASOVAC, SASOVAC 78 MATO KNEŽEVIĆ, HR-43272 ORLOVAC, ORLOVAC 126

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000128 URBROJ: 2103/01-09-19-0009 Bjelovar, 19.09.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta ILIJA KNEŽEVIĆ, HR-43272 SASOVAC, SASOVAC 78 MATO KNEŽEVIĆ, HR-43272 ORLOVAC, ORLOVAC 126 


  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente

Javni poziv za uvid u spis predmeta, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, Elektra Križ, Trg svetog Križa 7

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

- građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), skupine JKTS10(20)/0,4 kV "Mali Zdenci 3 - Orlovac" sa niskonaponskim izlazima, na novoformiranoj građevinskoj čestici k.č.br. 287/2 k.o. Mali Zdenci, i

- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (prijenos električne energije), 2. skupine - 10(20) kV podzemni kabelski dalekovod od stupa broj 3 postojećeg 10 kV dalekovoda "Industrijska zona" na k.č.br. 283/1, k.o. Mali Zdenci do buduće JKTS 10(20)/0,4kV "Mali Zdenci 3 - Orlovac",

na česticama oznake k.č.br. 283/1, k.č.br. 283/6, k.č.br. 281/1, k.č.br. 285/1, k.č.br.287, k.č.br.287/2, k.č.br. 1133, k.č.br. 1146/33, k.č.br. 1146/34, k.o. Mali Zdenci u naselju Mali Zdenci.


  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente

Lokacijska dozvola - eksploatacijsko polje tehničkog građevnog kamena “Šandrovac”

Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
– posebne namjene, 1. skupine - eksploatacijsko polje tehničkog građevnog kamena na katastarskim česticama 686/2, 686/5, 686/6, 686/7, 686/8, dio 1475, 1494 sve u k.o. Potočani, 501/2, 501/9, dio 501/10, 501/11, dio 501/12, 501/13, dio 485, dio 534, dio 543, 545, sve u k.o. Puklica te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. idejni projekt oznake ZOP 2019-06 od 03.2019.godine, ovlašteni projektant Hrvoje Bilandžić, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 3539 (Arhitektonski studio 113 d.o.o. HR-10000 Zagreb, Ulica Božidara Magovca 23, OIB 26713956695) - MAPA 1.
2. Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja terena preklopljen sa granicama zahvata budućeg eksploatacijskog polja „ŠANDROVAC“
3. Kopija katastarskog plana preklopljena sa granicama zahvata budućeg eksploatacijskog polja „ŠANDROVAC“


  Dokumenti za download
Dodano: 17. 07. 2019.
   Povratak na sve dokumente

IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA ZA PODRUČJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE U 2018. GODINI

Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja uspostavilo je informacijski sustav tržišta nekretnina (u daljnjem tekstu: eNekretnine) koji se vodi u elektroničkom obliku. Sastavni dio eNekretnina čini zbirka kupoprodajnih cijena i plan približnih vrijednosti. Sadržaj i način vođenja eNekretnina propisan je Pravilnikom o informacijskom sustavu tržišta nekretnina („Narodne novine“ br. 114/2015.). Procjena vrijednosti nekretnina uređena je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ br. 78/2015.).

Prema članku 16. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ br. 78/2015.) upravna tijela županije dužna su izraditi izvješće o tržištu nekretnina za svoje područje nadležnosti i objaviti ga svake godine do 31. ožujka na svojim mrežnim stranicama, uz prethodnu suglasnost povjerenstva.

U ovom izvješću prikazani su osnovni podaci tržišta nekretnina (broj kupoprodaja i ostalih vrsta ugovora) u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (bez Grada Bjelovara) za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine s analizom izvršenih transakcija – kupoprodajnih ugovora i pregledom postignutih cijena. U zbirci kupoprodajnih cijena nalaze se podaci o realiziranom naplatnom prometu nekretnina (kupoprodaja) koji se putem automatske razmjene podataka dnevno preuzimaju iz Evidencije prometa nekretnina ministarstva nadležnog za financije − Porezne uprave. U 2018. godini mijenjala se Odluka o imenovanju članova Procjeniteljskog povjerenstva Bjelovarsko-bilogorske županije iz razloga promjene sastava Povjerenstva. Za dio podataka provedena je evaluacija.


  Dokumenti za download
Dodano: 11. 06. 2019.
   Povratak na sve dokumente

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA SIRAČ, HR-43541 Sirač, Stjepana Radića 120/1

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine - rekonstrukcija makadamske ceste Ul. N.Tesle na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 439 i k.č.br. 397/1 k.o. Sirač (Sirač, Ulica Nikole Tesle).


  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, Elektra Bjelovar, Petra 8. Vene 5

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine - TS 10(20)/0,4 kV Hrvatskih branitelja, na novoformiranoj građevnoj cestici k.č.br.321/71, k.o. Veliki Grđevac i zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (prijenos električne energije), 2. skupine - podzemni kabelski 10(20) kV vod, na katastarskoj čestici k.č.br.321/71, i k.č.br.321/70, k.o. Veliki Grđevac u naselju Veliki Grđevac, Hrvatskih branitelja .


  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente

Javni poziv za uvid u spis predmeta, VODOVOD GRUBIŠNO POLJE D.O.O.

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000109

URBROJ: 2103/01-09/3-19-0004

Grubišno Polje, 13.5.2019.


  Dokumenti za download
Dodano: 14. 05. 2019.
   Povratak na sve dokumente