Uvodna riječ
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
 
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

REGISTAR BIRAČA

Registar birača je zbirka osobnih podataka o svim biračima hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Registar se sastoji od evidencije birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i evidencije birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.
Registar birača vodi se po službenoj dužnosti za svaki grad odnosno općinu. Nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba, vodi dio registra birača za područje za koje je ustrojeno kao povjereni posao državne uprave.

Mjesto upisa u registar birača
U evidenciju birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj upisuju se birači prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj. U evidenciju birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj birači se u pravilu upisuju po državama i adresnom podatku koji se za njih vodi u službenim evidencijama u Republici Hrvatskoj.

Temelj upisa u registar birača
Upisivanje u registar birača obavlja se na temelju podataka iz evidencije o državljanstvu, zbirke podataka o prebivalištu i boravištu i evidencije putnih isprava.

Aktivna registracija
Aktivna registracija je postupak kojim se birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj upisuju u posebni popis aktivno registriranih birača na izborima za Hrvatski sabor, Predsjednika Republike Hrvatske, državni referendum i izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament.
Zahtjev za aktivnu registraciju podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske odnosno nadležnom upravnom tijelu prema mjestu u Republici Hrvatskoj gdje će se birač zateći na dan izbora, najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora ili državnog referenduma.
Aktivna registracija odnosi se samo za raspisane izbore odnosno državni referendum.

Prethodna registracija
Prethodna registracija je postupak kojim se biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji na dan izbora ili državnog referenduma borave u inozemstvu, omogućava glasovanje u inozemstvu na izborima za Hrvatski sabor, Predsjednika Republike Hrvatske, državnom referendumu i izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament, bez pribavljanja potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta u Republici Hrvatskoj.
Zahtjev za prethodnu registraciju podnosi se nadležnom upravnom tijelu u Republici Hrvatskoj ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora.
Prethodna registracija odnosi se samo na raspisane izbore odnosno državni referendum.

Privremeni upis
Privremeni upis je postupak kojim se biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj omogućava privremeni upis u popis birača drugog grada ili općine u Republici Hrvatskoj, ovisno o mjestu gdje će se zateći na dan izbora ili državnog referenduma.
Birači koji će se na dan izbora za Hrvatski sabor, Predsjednika Republike Hrvatske i zastupnike iz Republike Hrvatske u Europski parlament odnosno državnog referenduma zateći izvan područja grada ili općine u kojoj imaju prebivalište, mogu se na osobni zahtjev privremeno upisati u gradu ili općini gdje će se na dan izbora odnosno državnog referenduma zateći. Privremenim upisom ne mijenja se podatak o prebivalištu ili adresi stanovanja u registru birača.
Zahtjevi za privremeni upis izvan mjesta prebivališta podnose se nadležnom upravnom tijelu neovisno o mjestu upisa birača u registar birača, najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Uvid u podatke upisane u registar birača
Nakon raspisivanja izbora odnosno referenduma uvid u podatke upisane u registar birača koji se odnose na osobno ime i adresu birača bit će dostupan građanima u nadležnom upravnom tijelu do zatvaranja baze podataka, uz nadzor službene osobe (10 dana prije dana određenog za održavanje izbora).
Nakon potvrđenih kandidacijskih lista na pisani zahtjev sudionika u izbornom postupku, nadležno upravno tijelo dat će podatke s osobnim imenom i adresom birača u roku od 24 sata od zaprimanja zahtjeva.
Članovi predstavničkih tijela imaju pravo zatražiti u nadležnom upravnom tijelu uvid u podatke iz registra birača koji se odnose na osobno ime i adresu birača, sukladno posebnom zakonu.
Na primatelje osobnih podataka (građane) primjenjuje se zakon kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.
Zatvaranje registra birača
Registar birača zatvara se odmah nakon isteka roka iz članka 24. stavka 1. Zakona o registru birača (10 dana prije dana prije dana određenog za održavanje izbora) i zabranjuje se daljnji unos podataka.

Popis birača
Popis birača je dio registra birača koji se sastavlja nakon zatvaranja registra. Ovisno o vrsti izbora koji se održavaju, popis birača sadrži podatke o biračima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice, biračima koji su se privremeno upisali u registar birača izvan mjesta prebivališta, biračima kojima su izdane potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, biračima koji su se prethodno registrirali te aktivno registrirane birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Objave podataka iz zaključenog popisa birača
Kad se održavaju izbori na cjelokupnom području Republike Hrvatske statističke podatke iz zaključenog popisa birača objavljuje Ministarstvo uprave. Nadležno upravno tijelo županije objavljuje statističke podatke iz zaključenog popisa birača kad se održavaju izbori u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave. Podaci se objavljuju na web stranici Ministarstva uprave odnosno nadležnog upravnog tijela u županiji u roku od 24 sata od zaključivanja popisa birača.

Potvrda za glasovanje
Hrvatski državljani koji imaju biračko pravo, a nisu upisani u izvatke zaključenog popisa birača dostavljene na biračka mjesta, mogu na dan izbora odnosno referenduma dokazivati pravo na glasovanje potvrdom za glasovanje. Potvrdu izdaje nadležno upravno tijelo županije prema mjestu prebivališta birača.
Biračima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu se aktivno registrirali, potvrde za glasovanje izdaju diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske.
Registar birača - pravni izvori
• Zakon o registru birača („Narodne novine“ broj: 144/12, 105/15 i 98/19)
• Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača („Narodne novine“ broj: 4/13)
• Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02, 47/10,  80/10 i 93/11)
• Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 25/19)
• Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“ broj: 116/99, 109/00, 53/03,  69/03,167/03, 44/06, 19/07, 20/09, 145/10, 24/11, Odluka USRH93/11, 120/11, 19/15, 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15 i 98/19)
• Zakon o izboru Predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj:  22/92, 42/92, 71/97, 69/04 Odluka USRH, 99/04  Odluke USRH, 44/06, 24/11, 128/14)
• Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora („Narodne novine“ broj: 116/99)
• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19)
• Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj: 144/12, 121/16 i 98/19)
• Zakon o Gradu Zagrebu („Narodne novine“ broj: 62/01, 125/08i 36/09, 119/14 i 98/19)
• Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i  lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj:  33/96., 92/01, 44/06, 58/06, 92/01, 69/07Odluka USRH,  38/09, 100/16, 73/17)
• Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 92/10, 23/13 i 143/13)
• Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 44/06i 19/07)


  Dokumenti za download
Dodano: 09. 06. 2020.
Dodano: 09. 06. 2020.
   Povratak na sve dokumente