Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu

Na temelju članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna "Narodne novine" broj 24/13.) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 10/13. - pročišćeni tekst) Županijska skupština Bjelovarsko bilogorske županije na sjednici 10. održanoj 17. lipnja 2015. godine donijela je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu sačinjen je sukladno odredbama Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08.  136/12.). Pri izradi izvještaja korištene su sve proračunske klasifikacije koje su propisane Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13.) koji je stupio na snagu 2013. godine.

Temeljem članka 110. navedenog Zakona upravno tijelo za financije izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga županu do 01. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Isti članak propisuje da župan podnosi predstavničkom tijelu na donošenje izvještaj o izvršenju proračuna do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Shodno navedenom, Upravni odjel za Proračun i javnu nabavu Bjelovarsko-bilogorske županije upućuje županu Bjelovarsko-bilogorske županije da utvrdi Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu i uputi ga Županijskoj skupštini na raspravu i prihvaćanje.

  Dokumenti za download
Dodano: 26. 06. 2015.
   Povratak na a sve dokumente UO za proračun i javnu nabavu