Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

UPUTE ZA IZRADU II. REBALANSA PRORAČUNA BJELOVARSKO BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

Rashodi za decentralizirane funkcije planiraju se prema Uputama Ministarstava financija za razdoblje 2018. – 2020. godine, Uredbi o načinima izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odlukom Vlade o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini te Odluci vlade o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne u 2018. godini. Proračunski korisnik dodatno povećanje materijalnih rashoda prikazuje samo iznimno, što je potrebno detaljnije obrazložiti (novi objekti, novi program, povećan broj učenika i sl.).

Iznosi limita proračunskih korisnika Bjelovarsko bilogorske županije navedeni su u tablicama u prilogu.

Po pitanju limita u školstvu vezanih uz izvršenje ranijih projekata kao što su Sufinanciranje prehrane za djecu sa rizikom od siromaštva te Shema školskog mlijeka i voća rebalans proračuna potrebno je uskladiti sa izvršenjem od I-VI mjeseca, dok je za Asistente u nastavi-faza III potrebno isplanirati sredstva na razini čitave 2018. godine.

U rujnu 2018. godine pokrenuti su novi projekti Školska shema i Školski obrok za sve koje je u rebalansu potrebno isplanirati za razdoblje rujan-prosinac 2018.

Vezano uz projekte energetske obnove koje sufinancira Županija iz izvornog dijela prihoda u dogovoru sa nadležnim upravnim odjelima (obrazovanje i zdravstvo) prema očekivanju realizacije i povlačenju sredstava za 2018. godinu potrebno je rebalansirati i navedene projekte (smanjiti /ili povećati izvorni plan).

Aktivnosti koje se financiraju iz izvornih sredstava Proračuna BBŽ – županijska natjecanja, kulturne i javne djelatnosti škola, određeni vlastiti projekti ili odobrena sredstva za pojedina događanja, moraju se isplanirati prema dogovorenom planu i predviđenim sredstvima do kraja godine između korisnika i BBŽ (planiraju korisnici na proračunskim pozicijama).

Kod korisnika (ponajviše škola) koje su po konačnom obračunu uplatile višak sredstava u Proračun BBŽ, a do sada nisu zatražile povrat, u rebalansu proračuna potrebno je zatražiti otvaranje nove pozicije – Financiranje redovne djelatnosti škola – iznad standarda te isplanirati rashode koji bi se iz navedenog financirali.

Prilikom izrade rebalansa voditi računa da se sve pozicije koje imaju izvršenje, a nisu pokrivene planom stave u plan.

Decentralizirana sredstva u školstvu dodjeljena su u ukupnim limitima gdje je svakom korisniku, prema vlastitim potrebama omogućeno da po pojedinim stavkama i realizaciji te vlastitim potrebama izrebalansira navedena sredstva neovisno o ranije danim limitima za energente, zdravstvene preglede i slično. Bitno je da se dodjeljeni ukupni limiti prema tablici u prilogu ne probijaju.

Proračunski korisnici pri unosu rebalansa u sustav riznice obvezni su unijeti i izmjene i dopune ostalih i vlastitih prihoda ukoliko je došlo do novonastalih okolnosti u financiranju korisnika. Isto tako, ukoliko je došlo do novih projekata za koje županija nije obaviještena te je potrebno otvaranje novih pozicija, molim da se navedeni unesu u sustav riznice te oko otvaranja pozicija kontaktira Upravni odjel za proračun i javnu nabavu.

  Dokumenti za download
   Povratak na a sve dokumente UO za proračun i javnu nabavu