Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Javni pozivi i natječaji Županije

2019.
Travanj
10

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ICE


JAVNI NATJEČAJ

1. za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj

- 1 izvršitelj/ica
- na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:
- magistar/ra struke ili stručni/a specijalist/ica poljoprivredne ili druge odgovarajuće struke,
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim odjelom,
- položen državni stručni ispit.

2. za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za gospodarstvo, obrtništvo regionalni razvoj

- 1 izvršitelj/ica
- na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:
- magistar/ra struke ili stručni/a specijalist/ica društvene ili prirodne struke,
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-organizacijske i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim odjelom,
- položen državni stručni ispit.

3. za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport

- 1 izvršitelj/ica
- na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:
- magistar/ra struke ili stručni/a specijalist/ica društvene ili druge odgovarajuće struke,
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
- položen državni stručni ispit.

4. za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunlanu infrastrukturu

- 1 izvršitelj/ica
- na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:
- magistar/ra struke ili stručni/a specijalist/ica tehničke, ekonomske ili druge odgovarajuće struke,
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
- položen državni stručni ispit.


Uvjet magistra/ice, odnosno stručnog specijaliste/ice, na temelju članka 35. stavka 1. Uredbe o kasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 74/10) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.
Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od imenovanja.
U službu ne može biti primljen kandidat/kinja za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.


Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni/e priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

- zamolbu,
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
- elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko,
- dokaz o državljanstvu (preslik domovnice ili preslik osobne iskaznice),
- presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
-    uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a,
- potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje (ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu i sl.).

Sukladno odredbi članka 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine”, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 – pročišćeni tekst) dopušteno je obrađivati osobne podatke samo u opsegu koji je nužan da bi se postigla utvrđena svrha.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta  na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.
Kandidati su dužni u životopisu detaljno opisati poslove koje su do sada radili kako bi se usporedbom s opisa poslova radnog mjesta na koje su se javili moglo utvrditi ispunjavaju li propisani uvjet radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj.
Za kandidate/kinje prijavljenje na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete  provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za provjeru navedeni su na web stranici  www.bbz.hr. Na web stranici www.bbz.hr. i oglasnoj ploči (Bjelovarsko-bilogorska županija, dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, I.kat) objavit će se mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Kandidat/kinja koji/a ima pravo prednosti pri prijamu u službu prema posebnom zakonu, dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario/la pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan/a je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo priznato spomenuto pravo te priložiti i potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog javnog natječaja.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Bjelovarsko-bilogorska županija, dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, s naznakom : « Natječaj za imenovanje pročelnika ».
Kandidati/kinje će o rezultatima izbora biti obaviješteni/e u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

  Dokumenti za download
Dodano: 10. 04. 2019.
Dodano: 10. 04. 2019.