• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ
 

Javni pozivi i natječaji Županije

2019.
Ožujak
6

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu višeg referenta


- 1 izvršitelj/ica
- na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:
- sveučilišni prvostupnik ekonomske struke ili stručni prvostupnik ekonomske struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit.

Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma.

U službu ne može biti primljen kandidat/kinja za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.
Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni/e priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
- zamolba,
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
- elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- dokaz o državljanstvu (preslik domovnice ili preslik osobne iskaznice),
- presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a,
- potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje (ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu i sl.).

  Dokumenti za download
Dodano: 06. 03. 2019.
Dodano: 06. 03. 2019.