Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Najave i priopćenja

2018.
Veljača
27

5. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije

28. veljače 2018. godine (srijeda) u 10,00 sati, Velika vijećnica Bjelovarsko-bilogorske županije, Dr. Ante Starčevića 8

D n e v n i     r e d :


1. Aktualni sat;
2. Donošenje:
a) Zaključka o prihvaćanju prijedloga da se pristupi izmjeni i dopuni Statuta Bjelovarskobilogorske
županije;
b) Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije;
3. Donošenje:
a) Zaključka o prihvaćanju prijedloga da se pristupi izmjeni i dopuni Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije;
b) Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije;
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti u 2017. godini;
5. Donošenje Odluke o sufinanciranju radova za izgradnju poslovne zgrade na dijelu k.č.br. 3143/1 k.o. Grad Bjelovar za potrebe smještaja pravosudnih tijela;
6. Donošenje Odluke o osnivanju Javne ustanove “Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije”;
7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine;
8. Donošenje Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2018. – 2021. godine;
9. Donošenje Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava u 2018. godini projektima prihvatljivim za financiranje iz fondova EU i nacionalnih izvora;
10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2018. godinu;
11. Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz županijskog Proračuna;
12. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva za 2018. godinu;
13. Donošenje Odluke o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Doma za starije osobe Bjelovar za 2018. godinu;
14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o novčanim potporama za razvoj i unaprjeđenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
16. Donošenje:
a) Plana mjera za unaprjeđenje poslovanja Daruvarskih toplica, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju;
b) Odluke o povratu viška prihoda uplaćenih u Proračun Bjelovarsko-bilogorske županije Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju, Daruvarske toplice;
c) Zaključka o davanju suglasnosti Domu učenika srednjih škola Bjelovar na utrošak viška prihoda iz 2017. godine;
17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana rada Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu;
18. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana rada Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu;
19. Donošenje Programa rada i financijskog plana rada Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom “Suvenir Arbor” i zaštitne radionice “Suvenir Arbor Vitae” d.o.o. za 2018. godinu;
20. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Poslovnog i financijskog plana Bjelovarskog sajma d.o.o. za 2018. godinu;
21. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Regionalne razvojne agencije d.o.o. Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu;
22. Donošenje:
a) Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu i Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije za proračunsko razdoblje 2018. – 2020. godine;
b) Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu i Financijskog izvješća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine;
23. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018., te projekcije za 2019. i 2020. godinu;
24. Donošenje Plana utroška sredstava za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2018. godini;
25. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu;
26. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;
27. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;
28. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za izbor Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije;
29. Izbor i imenovanja;
30. Razno.

  Dokumenti za download
Dodano: 27. 02. 2018.
   Povratak na sve Najave i priopćenja