Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Akti Župana

PLAN savjetovanja s javnošću Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi Plan savjetovanja s javnošću za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) kojim se utvrđuje popis općih te ...

ODLUKU o darovanju osnovnog sredstva – osobnog vozila- Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Velika Trnovitica

Na temelju članka 48. stavka 1., točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, ...

ODLUKU o najvećem iznosu zakupnine za koncesionare javne zdravstvene službe na području Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 10/13 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske ...

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za zapošljavanje na određeno vrijeme tri konobara u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju „Daruvarske toplice“

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj 10/13 – pročišćeni tekst), Župan Bjelovarsko-bilogorske ...

ZAKLJUČAK o davanju pozitivnog mišljenja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Domu zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj 10/13 – pročišćeni tekst), Župan Bjelovarsko-bilogorske ...

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na zapošljavanje vozača na određeno vrijeme u Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj 10/13 – pročišćeni tekst), Župan Bjelovarsko-bilogorske ...

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Daruvar za utrošak vlastitih prihoda ostvarenih samostalnom djelatnošću za mjesec studeni 2014. godine

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik” broj 10/13 – Pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske ...

RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Slavka Kolara Hercegovac

Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, ...

 1 2 3 >  Zadnji