Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Akti Župana

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i ...

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o unutarnjem redu Kabineta župana

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj ...

PLAN NABAVE Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu

Na temelju članka 20. i članka 7. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14. – Odluka Ustavnog suda RH) i članka ...

PLAN PRIJMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 2015. godinu

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik” broj 10/13- Pročišćeni tekst), a u svezi članka 93. Zakona o ...

ZAKLJUČAK o davanju pozitivnog mišljenja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Domu zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj 10/13 – pročišćeni tekst), Župan Bjelovarsko-bilogorske ...

RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Bjelovarsko-bilogorske županije u radno tijelo Hidroregulacije d.d. Bjelovar

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik” broj 10/13 – Pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske ...

ZAKLJUČAK o davanju pozitivnog mišljenja na Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj 10/13 – pročišćeni tekst), Župan Bjelovarsko-bilogorske ...

PLAN PRIJMA u službu u upravna tijela Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu

Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u upravna tijela Bjelovarsko-bilogorske županije u 2015. godini. ...

 < 1 2 3 4 >  Zadnji