Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Akti Župana

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o unutarnjem redu Kabineta župana

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), članka 30. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 74/10) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik” broj 10/13 – Pročišćeni tekst) na prijedlog v.d. pročelnice Kabineta župana župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o unutarnjem redu Kabineta župana

U Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Kabineta župana („Županijski glasnik“ 10/13, 6/14)  u članku 6. pod rednim brojem 2. kod radnog mjesta pomoćnik pročelnika broj izvršitelja se povećava i glasi:

„Broj izvršitelja: 2“.

Dosadašnji članak 7 . u cijelosti se briše.

  Dokumenti za download
   Povratak na sve akte župana