Uvodna riječ
 

Posebni slučajevi - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Građevina izgrađena na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine

Za građevinu izgrađenu na temelju građevinske dozvole izdane do 1. listopada 2007., umjesto uporabne dozvole Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, na zahtjev investitora odnosno vlasnika građevine, može izdati uporabnu dozvolu za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007., koja se može izdati i za dio građevine.

Uz zahtjev za donošenje ove dozvole prilaže se:

  • građevinska dozvola, odnosno drugi odgovarajući akt za građe­nje izdan do 1. listopada 2007.,
  • upravna pristojba u iznosu od 20 kuna za podnesak i 50 kuna za dozvolu, koja vrijedi u slučaju da se zahtjev ne može pozitivno riješiti.
  • 600,00 kn upravne pristojbe ukoliko se za građevine utvrdi da su izgrađene prema aktu za građenje izdanom do 1. listopada 2007. godine
     

Tijek postupka:

Provodi se očevid na terenu i utvrđuje da li je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno drugim odgovarajućim aktom nadležnog tijela u pogledu namjene, vanjskih mjera svih nad­zemnih i podzemnih dijelova građevine, oblika i veličina građevne čestice i smještaja građevine na građevnoj čestici, odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru.

Uvjet izdavanja:

Da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, od­nosno drugim odgovarajućim aktom nadležnog tijela u pogledu namjene, vanjskih mjera svih nadzemnih i podzemnih dijelova građe­vine, oblika i veličina građevne čestice i smještaja građevine na građevnoj čestici, odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru.


Sve dodatne upite iz područja gradnje korisnici usluga Bjelovarsko-bilogorske županije mogu postaviti na mail koji treba biti otvoren pod nazivom mailto:uog.bbz@bbz.hr.


   Povratak na sve posebne slučajeve