Uvodna riječ
 

UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Djelokrug

Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu obavlja upravne i stručne poslove vezane uz graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, a odnose se na:
 • izdavanje akata vezanih uz gradnju, te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje Županije izvan područja velikog grada te druge poslove vezane uz provedbu Zakona o   prostornom uređenju i gradnji,
 • izdavanje uvjerenja o samostalnoj uporabnoj cjelini,
 • nositelja izrade Prostornog plana Županije,
 • rješavanje u drugom stupnju o žalbama protiv pojedinačnih akata općinskih i gradskih upravnih tijela iz područja komunalnog gospodarstva,
 • usklađivanje i koordiniranje ravnomjerne izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na  području Županije,
 • rješavanje u prvom stupnju zahtjeva za izdavanje dopusnica za obavljanje županijskog linijskog  prometa shodno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu,
 • praćenje i koordiniranje ravnomjernog razvoja komunalne infrastrukture na području Županije,
 • poslove vezane uz gradnju vodoopskrbnog sustava Bjelovarsko-bilogorske županije,
 • praćenje i proučavanje problematike vezane uz djelatnost energetike s naglaskom na energetsku  učinkovitost,
 • provođenje projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela  (darovnice) iz područja svoje nadležnosti,
 • provođenje i koordinaciju aktivnosti na drugim poslovima kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

U Upravnom odjelu za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu  poslovi osim u sjedištu Županije, obavljaju se i u ispostavama: Čazma, Daruvar, Garešnica i Grubišno Polje.

   Povratak na UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu