Uvodna riječ
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, SLATKOVODNO RIBARSTVO, LOVSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
 
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Mali Šandrovac, k.č. 866/67, 2165/8, 2167, 2168, 2169/1, k.o. Šandrovac i k.č. 956, 696/7, k.o. Pupelica
Rekonstrukcija nerazvrstanih ceste na području Općine Ivanska, k.o. Ivanska, k.o. Narta, k.o. Đurđic, k.o. Sredska, k.o. Stara Plošćica
Farma muznih krava sa pratećim građevinama_k.č. 1234/1, k.o. Draganec O.G. LETEC d.o.o.
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Ivanska
Izgradnja građevine ugostiteljsko turističke namjene k.č. 132, k.o. Ribnjačka Vladimir Vlajinić
Stambeno gospodarski sklop u funkciji poljoprivrede i seoskog turizma k.č.br. 38/2, k.o. Gornja Kovačica Marina Ivanković Lijanović
Izgradnja 10(20)/04 kV JKTS “Grubišno Polje 27 - Kralja Zvonimira 2” s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom i niskonaponskim izlazima
Biljna farma - plantaža nasada voća (kestena) sa pratećom gospodarsko stambenom zgradom,k.č. 1233, k.o. Draganec - O.G. LETEC d.o.o.
Izgradnja 10(20)/04 kV JKTS “Grubišno Polje 27 - Kralja Zvonimira 2” s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom i niskonaponskim izlazima
Rekonstrukcija-dogradnja klijeti u Zrinskom Topolovcu na k.č.br. 239/3, k.o. Zrinski Topolovac - Damir Sudaš
Izgradnja sunčane elektrane Enbekon 400, na k.č.br. 671/2 i 672, k.o. Severin - VR Enbekon d.o.o.
Gradnja, rekonstrukcija i dogradnja gospodarske zgrade - proizvodna hala, manipulativno skladište i skladište sirovina, k.č.br. 1571/2, k.o. Garešnica - Bakrotisak d.d.
Rekonstrukcija-dogradnja proizvodne hale, k.č.br. 1139/5, 1139/1 i dijelu k.č.br. 1140/1 i 1140/2, k.o. Draganec - ONIKS d.o.o.
Izgradnja proizvodne hale za proizvodnju gajbica za voće i povrće, k.č. br. 916, 2138/1 i 2219/86, k.o. Velika Barna Drvni obrt “VERA”
Informacija o podnesenom zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat - Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema - Bazna stanica BJE1736.1-HR-BJELOVAR_3 s antenskim stupom F42, k.č. 50/2 i 52/4, k.o. Trojstveni Markovac
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

UO za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša

Djelokrug

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
 • praćenje i proučavanje problematike vezane uz djelatnost poljoprivrede (stočarstvo, biljna proizvodnja, vinarstvo);
 • ruralni razvitak (poljoprivredna gospodarstva, turizam, razvoj i obnova sela i seoskih područja),
 • šumarstvo,
 • slatkovodno ribarstvo,
 • lovstvo, veterinarstvo,
 • udruge, zadruge,
 • pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada upravnog odjela,
 • organiziranja i praćenja obavljanja poslova iz djelatnosti vodnog gospodarstva i upravljanja vodama, te pravovremenog donošenja i izvršavanja planova iz djelatnosti vodnog gospodarstva i upravljanja vodama,
 • koordinira aktivnosti na zaštiti okoliša određene posebnim zakonom i drugim propisima,
 • izrađuje izvješća, programe i planove i druge dokumente iz područja zaštite okoliša, vodi registar onečišćenja okoliša, te osigurava podatke i izvješća za informacijski sustav zaštite okoliša, zaštite prirode, održivog razvoja, kao i dokumente interventnih mjera u okolišu i druge poslove vezane uz zaštitu okoliša propisane posebnim zakonima i aktima Županijske skupštine ili župana,
 • provođenje postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš iz područja nadležnosti županije,
 • donošenje prethodne i glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
 • provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja svoje nadležnosti,
 • obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.
   Povratak na UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša