Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Ured za mirenje Bjelovarsko-bilogorske županije

Odluka o imenovanju tajnika

Sukladno članku 26. Pravilnika o mirenju u individualnim radnim sporovima, dana 22. studenoga 2010. godine donosim sljedeću

 

ODLUKU
 
I.

 
                   Imenuje se MIHAELA POTAK, tajnicom Ureda za mirenje pri Gospodarsko-socijalnom vijeću Bjelovarsko-bilogorske županije.
 
II.
 
                   Tajnica Ureda za mirenje osoba je zadužena za provođenje svih stručnih i organizacijsko-administrativnih poslova mirenja.
 
 

III.

 
                   Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, a objavljuje se u Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije.
 
 
KLASA: 022-05/10-01/6
URBROJ: 2103/1-09-10-7
Bjelovar, 22. studenoga 2010.
 
 
 
                                                                                                PREDSJEDNIK VIJEĆA
                                                                                                 Miroslav Čačija, dipl. iur.

 

   Povratak na sve vijesti ureda za mirenje