Korisni linkovi
Bjelovarsko-bilogorska županija
BBŽ

Ustrojstvo Županije

Upravni odjeli

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga županije kao i poslova državne uprave prenijetih na županiju ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela).
 

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ustrojavaju se  upravni odjeli i to:

1. Upravni odjel za proračun i javnu nabavu,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike,
3. Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša,
4. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i nacionalne manjine,
5. Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu,
6. Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i fondove Europske unije.

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ustrojavaju se sljedeće službe i to:

1. Kabinet župana,
2. Stručna služba za poslove Županijske skupštine i opće poslove.

Upravni odjeli - Saznajte više

• Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

pročelnica                                     Anita Nekić Pavičić
Telefon:                                          043/221-915
Fax:
e-mail:                                           
anita.nekic.pavicic@bbz.hr

Upravni odjel za proračun i javnu nabavu obavlja sve stručne i računovodstvene poslove iz djelokruga financiranja za potrebe županije, a koji nisu stavljeni u nadležnost nekog drugog tijela, te poslove javne nabave,  a naročito poslove:
- praćenja i proučavanja problematike javnih financija, a osobito financiranja javnih potreba, te pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima vezanim uz javne financije,
- proučavanja i sudjelovanja u pripremi prijedloga programa financiranja javnih potreba Županije, te financiranja prihvaćenih programa,
- pripreme nacrta proračuna Županije i pratećih financijskih dokumenata, izvršavanja obračunskih izdataka, vođenja evidencije prihoda i rashoda, te izrade povremenih izvješća i godišnjeg obračuna proračuna Županije,
- izrade nacrta općih i pojedinačnih akata vezanih uz prihode, proračun i njegovo izvršavanje, kao i druge poslove vezane uz djelatnost financiranja Županije,
- provođenja naplate prihoda Bjelovarsko-bilogorske županije,
- vođenja evidencije imovine u vlasništvu Županije i druge evidencije propisane posebnim propisima,
- vodi jedinstveni registar svih ugovora Županije,
- prati izvršavanje projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice),
- prikuplja prijedloge upravnih tijela i predlaže plan nabave za tekuću godinu, te njegove izmjene i dopune, vodi evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, radova i usluga, te izrađuje godišnja izvješća za potrebe nadležnih tijela,
- organizira i provodi postupke javne nabave roba, radova, usluga i ustupanja radova za potrebe Županije sukladno odlukama nadležnih tijela,
- obavlja analitičke poslove rezultata javne nabave i izvršavanja ugovora,
- priprema očitovanja i druge akte za potrebe Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenim postupcima,
- te obavlja  druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.


Službenici Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu

Raguž Pehar Suzana pomoćnica pročelnice suzana.raguz.pehar@bbz.hr 221-911
Atlija Marijana računovodstvena referentica-konter-bilancist marijana.atlija@bbz.hr 221-916
Janči Marijan računovodstveni referent-likvidator marijan.janci@bbz.hr 221-916
Mojzeš Ksenija računovodstvena referentica-knjigovođa ksenija.mojzes@bbz.hr 221-916
Pavlović Danijela viša referentica danijela.pavlovic@bbz.hr 221-916
Radoš Renata stručna suradnica renata.rados@bbz.hr 221-916
Saks Mirjana savjetnica za javnu nabavu mirjana.saks@bbz.hr 221-911

 

• Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike

pročelnica
Telefon:
Fax:
e-mail:

Jasmina Radojčić
043/221-930
043/221-930
jasmina.radojcic@bbz.hr

 

 


 
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike obavlja poslove vezane uz očuvanje i poboljšanje zdravlja, socijalne zaštite i položaja umirovljenika, a naročito poslove:
- praćenja i proučavanja problematike djelatnosti zdravstvene zaštite, zdravstvenog osiguranja, javnog zdravstva, te socijalne skrbi,
- pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odjela,
- davanja mišljenjima o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove u vlasništvu županije vezano uz djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi,
- pripreme prijedloga mreže ustanova u djelatnostima zdravstva i socijalne skrbi sukladno posebnim zakonima,
- sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u održavanju i razvoju tih mreža,
- pripreme prijedloga praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja ovih djelatnosti,
- poduzimanja prethodnih radnji za davanje koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe,
- sudjelovanja u ustrojavanju, usklađivanju i unapređivanju djelatnosti socijalne zaštite,
- izdavanja odobrenja za osnivanje domova za starije i nemoćne osobe u mreži domova socijalne skrbi, provodi upravni postupak i donošenja rješenja kojim se utvrđuje da su ispunjeni uvjeti glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika, zdravstveni i ekološki uvjeti, te da su akti doma u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi i posebnim propisima,
- poslove vezane uz praćenje i pomaganje rada udruga iz područja zdravstva, humanitarnih djelatnosti i socijalne skrbi i umirovljenika,
- praćenja realizacije projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti, te osiguranju financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju,
- te obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Službenici Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike

Mišir Snježana pomoćnica pročelnice snjezana.misir@bbz.hr 221-933
Kovačić Ratko pomoćnik pročelnice ratko.kovacic@bbz.hr 221-925
Cindrić Sandra viša stručna suradnica za umirovljenike sandra.cindric@bbz.hr 221-925
Perčulija Antun viši stručni suradnik za socijalnu zaštitu antun.perculija@bbz.hr 221-933
Potak Mihaela stručna suradnica za zdravstvo mihaela.potak@bbz.hr 221-925

 

• Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša

v.d. pročelnika
Telefon:
Fax:
e-mail:

Marijan Mikulandi
043/221-922
043/221-921
marijan.mikulandi@bbz.hr
 

 

 

 

 


Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
- praćenje i proučavanje problematike vezane uz djelatnost poljoprivrede (stočarstvo, biljna proizvodnja, vinarstvo);
- ruralni razvitak (poljoprivredna gospodarstva, turizam, razvoj i obnova sela i seoskih područja),
- šumarstvo,
- slatkovodno ribarstvo,
- lovstvo, veterinarstvo,
- udruge, zadruge,
- pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada upravnog odjela,
- organiziranja i praćenja obavljanja poslova iz djelatnosti vodnog gospodarstva i upravljanja vodama, te pravovremenog donošenja i izvršavanja planova iz djelatnosti vodnog gospodarstva i upravljanja vodama,
- koordinira aktivnosti na zaštiti okoliša određene posebnim zakonom i drugim propisima,
- izrađuje izvješća, programe i planove i druge dokumente iz područja zaštite okoliša, vodi registar onečišćenja okoliša, te osigurava podatke i izvješća za informacijski sustav zaštite okoliša, zaštite prirode, održivog razvoja, kao i dokumente interventnih mjera u okolišu i druge poslove vezane uz zaštitu okoliša propisane posebnim zakonima i aktima Županijske skupštine ili župana,
- provođenje postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš iz područja nadležnosti županije,
- donošenje prethodne i glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
- provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja svoje nadležnosti,
- obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Službenici Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša

Supančić-Prgić Andrea pomoćnica pročelnika andrea.supancic@bbz.hr 221-922
Dragičević Mirko voditelj odsjeka za zaštitu okoliša mirko.dragicevic@bbz.hr 245-082
Hađasija Čauš Mihaela savjetnica za poslove ekologije mihaela.hadjasija@bbz.hr 221-922
Stojković Željko viši stručni suradnik za ruralni razvitak i pripremu razvojnih projekata zeljko.stojkovic@bbz.hr 221-921


 

• Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i nacionalne manjine

pročelnica                                                   Ana Antolović
Telefon:                                                        043/221-931
Fax:                                                               043/241-325
e-mail:                                                          ana.antolovic@bbz.hr


Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i nacionalne manjine obavlja poslove:
- praćenja i proučavanja problematike djelatnosti osnovnog,  srednjeg i visokog školstva,
- pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada upravnog odjela,
- davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe upravnih tijela pripremaju ustanove u vlasništvu županije u djelatnostima školstva, kulture i športa,
- sudjelovanja u pripremi prijedloga mreža ustanova u djelatnostima školstva, športa i kulture sukladno posebnim zakonima,
- sudjelovanja u pripremi prijedloga planova i provođenju investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u razvoju tih mreža,
- pripreme prijedloga praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja javnih potreba školstva, kulture i športa,
- vezane za praćenje i pomaganje rada udruga,
- organizacije i provedbe natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola,
- obavlja poslove vezane uz pitanja nacionalnih manjina, posebice što se tiče primjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, te pomaže radu vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i potiče razvoj na zakonskoj i programskoj razini,
- provođenja projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja svoje nadležnosti,
- obavljanja drugih poslova kada je to utvrđeno zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.


Službenici Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i nacionalne manjine

Gašpar Snježana stručna suradnica za osnovno i srednje školstvo snjezana.gaspar@bbz.hr 221-932
Požgaj Miroslav administrativni referent miro.pozgaj@bbz.hr 221-926
Trnski Vesela viša savjetnica za visoko školstvo i stipendije vesela.trnski@bbz.hr 221-932
Vlahović Nenad savjetnik za poslove nacionalnih manjina nenad.vlahovic@bbz.hr 221-935
Vukoja Žana viša stručna suradnica za kulturu i udruge u kulturi zana.vukoja@bbz.hr 221-938

 

• Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

pročelnik
Telefon:
Fax:
e-mail:

Mladen Marušić
043/221-910

mladen.marusic@bbz.hr
 

 

 
Upravni odjel za graditeljstvo, promet,  prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu obavlja  upravne i stručne poslove vezane uz graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, a odnose se na:
- izdavanje akata vezanih uz gradnju, te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje Županije izvan područja velikog grada te druge poslove vezane uz provedbu Zakona o   prostornom uređenju i gradnji,
- izdavanje uvjerenja o samostalnoj uporabnoj cjelini,
- nositelja izrade Prostornog plana Županije,
- rješavanje u drugom stupnju o žalbama protiv pojedinačnih akata općinskih i gradskih upravnih tijela iz područja komunalnog gospodarstva,
- usklađivanje i koordiniranje ravnomjerne izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na  području Županije,
- rješavanje u prvom stupnju zahtjeva za izdavanje dopusnica za obavljanje županijskog linijskog  prometa shodno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu,
- praćenje i koordiniranje ravnomjernog razvoja komunalne infrastrukture na području Županije,
- poslove vezane uz gradnju vodoopskrbnog sustava Bjelovarsko-bilogorske županije,
- praćenje i proučavanje problematike vezane uz djelatnost energetike s naglaskom na energetsku  učinkovitost,
- provođenje projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela  (darovnice) iz područja svoje nadležnosti,
- provođenje i koordinaciju aktivnosti na drugim poslovima kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

U Upravnom odjelu za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu  poslovi osim u sjedištu Županije, obavljaju se i u ispostavama: Čazma, Daruvar, Garešnica i Grubišno Polje.

Službenici Upravnog odjela za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Baričević Ivan pomoćnik pročelnice ivan.baricevic@bbz.hr 221-913
Mohr Mladen savjetnik za promet i komunalnu infrastrukturu mladen.mohr@bbz.hr 221-913
Trgovac Maja  viša referentica za poslove graditeljstva i komunalnog uređenja maja.trgovac@bbz.hr 221-929

ZGRADA HIDROREGULACIJE  (43000 BJELOVAR, V. LISINSKOG 4C)

Vinceković Mikulandra Sandra pomoćnica pročelnika sandra.vincekovic@bbz.hr 245-081
Preskočil Zoran viši savjetnik za poslove graditeljstva i prostornog uređenja zoran.preskocil@bbz.hr 245-085
Jurić Angelca viša referentica za poslove graditeljstva i prostornog uređenja angelca.juric@bbz.hr 245-087
Kocijan Gusić Ljiljana viša referentica za poslove graditeljstva i prostornog uređenja ljiljana.kocijan@bbz.hr 245-086
Lazarević Josipa viša referentica za poslove graditeljstva i prostornog uređenja josipa.lazarevic@bbz.hr 245-085
Lovčić Petar viši stručni suradnik za energetikku ee-ured@bbz.hr 245-086
Segin Anica viša stručna suradnica za poslove graditeljstva i prostornog uređenja anica.segin@bbz.hr 245-080
Stanković Ankica administrativna referentica ankica.stankovic@bbz.hr 245-084

 

ISPOSTAVA ČAZMA (43240 ČAZMA, M. NOVAČIĆA 13)

Hanževački Marija stručna suradnica za poslove graditeljstva i prostornog uređenja               marija.hanzevacki@bbz.hr 227-010
Mesar Dražen viši stručni suradnik za poslove graditeljstva i prostornog uređenja drazen.mesar@bbz.hr 227-010
Sever Damir viši stručni suradnik za poslove graditeljstva i prostornog uređenja damir.sever@bbz.hr 227-010


ISPOSTAVA DARUVAR (43500 DARUVAR, TRG KRALJA TOMISLAVA 14)

Geroč Damir savjetnik za poslove graditeljstva i prostornog uređenja damir.geroc@bbz.hr 334-086
Geroč Kuhlavi Sandra viša stručna suradnica za poslove graditeljstva i prostornog uređenja   334-079
Kral Anita savjetnica za poslove graditeljstva i prostornog uređenja anita.kral@bbz.hr 334-086
Njemeček Marija viša savjetnica za poslove graditeljstva i prostornog uređenja marija.njemecek@bbz.hr 334-079
Sonički Vladimir stručni suradnik za poslove graditeljstva i prostornog uređenja vladimir.sonicki@bbz.hr 334-086

ISPOSTAVA G. POLJE (43290 G. POLJE, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1)

Piščević Jaruška stručna suradnica za poslove graditeljstva i prostornog uređenja jaruska.piscevic@bbz.hr      448-029
Malina Zlatko viši referent za poslove graditeljstva i prostornog uređenja zlatko.malina@bbz.hr 448-029
Mažar Igor viši referent za poslove graditeljstva i prostornog uređenja igor.mazar@bbz.hr 448-029

ISPOSTAVA GAREŠNICA (43280 GAREŠNICA, VLADIMIRA NAZORA 22) 

Guberović Hanja savjetnik za poslove graditeljstva i prostornog uređenja hanja.guberovic@bbz.hr 445-419
Kučera Začkaj Anita administrativna referentica anita.kucera@bbz.hr 445-419
Pavić Vedran viši referent za poslove graditeljstva i prostornog uređenja vedran.pavic@bbz.hr 445-419
Pleho Damir viši savjetnik za poslove graditeljstva i prostornog uređenja damir.pleho@bbz.hr 445-419

 

• Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i fondove EU

v.d. pročelnika                        Igor Premužić
Telefon:                                    043/221-934
Fax:                                          
e-mail:                                      igor.premuzic@bbz.hr


Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i fondove EU,  obavlja upravne i stručne poslove u području gospodarstva, obrtništva i fondova Europske unije koji se odnose na:
- praćenje stanja i organiziranja obavljanja poslova kod izrade programa razvoja gospodarstva Županije, te u svezi s tim izrađivanja izvješća i drugih analitičko stručnih materijala,
- praćenje i proučavanje problematike vezane uz djelatnost obrta i predlaže mjere promicanja, razvoja i sustavnog unapređivanja djelatnosti iz stavka 1. ovog članka,
- organiziranje i pripremu prijedloga, te davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju stručna tijela i fizičke i pravne osobe u djelatnostima iz stavka 1. ovog članka,
- pripreme stručnih podloga, odnosno pojedinih razvojnih programa u obrtništvu, te praćenja njihova ostvarivanja,
- primjenu mjera poticanja razvitka obrta,
- prati stanje i osiguranje uvjeta na ostvarivanju uvjeta za razvoj poduzetništva, investicijskih ulaganja značajnih za županiju, osiguranje uvjeta za ulaganja stranih partnera i gospodarske odnose za stranim partnerima,
- praćenje i analiziranje stanja u turizmu i predlaganje mjera za njegovo unapređenje,
- praćenje i koordiniranje poslova iz oblasti vatrogastva i zaštite i spašavanja,
- praćenje stanja trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Bjelovarsko-bilogorske županije iz nadležnosti upravnih odjela,
- sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih promocija, te izložbi strukovnih organizacija i strukovnih subjekata,
- kandidira i prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti,
- te obavlja druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Službenici Upravnog odjela za gospodarstvo, obrtništvo i fondove Europske unije:

Javorović Nikolina pomoćnica pročelnika nikolina.javorovic@bbz.hr 243-055
Vatrov Iva savjetnica za malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo i fondove EU iva.vatrov@bbz.hr 221-919 

• Kabinet župana

v.d. pročelnice
Telefon:
Fax:
e-mail:

Daliborka Vrankić Horvat
043/221-918
043/244-450
daliborka.vrankic.horvat@bbz.hr

 


Kabinet župana obavlja poslove:
- obavlja stručne, savjetne, protokolarne i pravne poslove za potrebe župana i zamjenika župana,
- organizira poslove u vezi sa protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima,
- obavlja poslove u vezi s informiranjem, odnosima s javnošću i promidžbenim aktivnostima,
- obavlja poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje tijela županije s tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama i udrugama, organiziraju koordinaciju sa gradovima i općinama radi usklađivanja i uređivanja pitanja od zajedničkog interesa za razvoj županije,
- izrađuje akte i ugovore za potrebe župana,
- obavlja poslove na području informatičkog razvoja za potrebe županije,
- vodi brigu o imovini županije po načelu dobrog gospodara,
- u cilju izgradnje civilnog društva potiče i pomaže rad svih oblika udruživanja građana, razmatra predstavke i pritužbe građana za rad županijskih upravnih radnih tijela,
- predlaže mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti,
- obavlja stručne, savjetodavne i analitičke poslove pripreme i sinteze podataka potrebnih za interpelaciju gospodarskih kretanja,
- pripremu i organiziranje kolegija župana;
- predlaže mjere razvoja promicanja i sustavnog unapređenja gospodarstva,
- obavlja savjetodavne, stručne i analitičke poslove pripreme i sinteze podataka potrebnih za interpelaciju društvenih kretanja, te predlaže mjere razvoja i unapređenje obrazovanja, zdravstva i socijalne politike, kulture, sporta i dr.,
- obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno zakonom, drugim propisom ili aktom župana.
 

Službenici Kabineta župana

Varga Nikola pomoćnik pročelnice nikola.varga@bbz.hr 221-928
Draclin Kristina tajnica župana kristina.draclin@bbz.hr 221-901
Sabljić Ljubica tajnica zamjenika župana ljubica.sabljic@bbz.hr 221-902
Galkowski Zvjezdana viša stručna suradnica za protokole i odnose s javnošću - glasnogovornica zvjezdana.galkowski@bbz.hr 221-904
Kos Stjepan referent za civilno društvo stjepan.kos@bbz.hr 221-923
Majerović Sandra stručna suradnica za informatiku sandra.majerovic@bbz.hr 221-904
Polančec Lukinec Melita voditeljica jedinice unutarnje revizije melita.polancec.lukinec@bbz.hr 221-927
Šoš Ana tajnica ana.sos@bbz.hr 221-924
Tandara Marijan informatički referent marijan.tandara@bbz.hr  

 

ZVJEZDANA GALKOWSKI, raspoređena na radnom mjestu više stručne suradnice za protokole i odnose s javnošću-glasnogovornica u Uredu župana Bjelovarsko-bilogorske županije imenovana je  službenom osobom mjerodavnom za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (službenikom za informiranje) u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

• Stručna služba za poslove Županijske skupštine i opće poslove

pročelnica                                         Lidija Brkić
Telefon:                                              043/221-905
Fax:                                                     043/242-279
e-mail:                                                lidija.brkic@bbz.hr


Stručna služba za poslove Županijske skupštine i opće poslove obavlja stručne, pravne, upravne i savjetodavne poslove za potrebe Županijske skupštine i drugih tijela, a osobito:

- organiziranje aktivnosti predsjednika Županijske skupštine i potpredsjednika  
Županijske skupštine u suradnji s Kabinetom župana;
- pripremanje i organiziranje sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela u suradnji s upravnim i drugim tijelima županije,
- pripremanje programa rada Županijske skupštine u suradnji s upravnim tijelima županije te  praćenje njegovog izvršavanja,
- pružanje stručne, administrativno-tehničke pomoći  članovima Županijske skupštine,
- administrativno-tehničke i protokolarne poslove za predsjednika i potpredsjednike  Županijske skupštine u suradnji s upravnim tijelima županije i Kabinetom župana,
- priprema i izrada akata koje donosi župan i njegova radna tijela;
-  koordinira pripreme i izrade akata što ih predlažu županu i Županijskoj skupštini  druga Upravna tijela;
- normativne obrade akata i pravnih pitanja, te izrade akata;
- brigu o donošenju i objavi akata Županijske skupštine, župana i Upravnih tijela;
- vođenje zapisnika i službenih evidencija,
- izradu pojedinačnih upravnih i drugih akata radnopravne naravi za sve službenike i namještenike i dužnosnike županije,
- kadrovske poslove,
- razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete,
- uredsko poslovanje, prijem i otpremu pošte i poslove arhive,
- obavljanje poslova za potrebe Službeničkog suda,
- obavljanje poslova za potrebe Savjeta mladih,
- te obavljanje drugih poslova sukladno zakonu, drugim propisima, aktom Županijske skupštine ili župana.

 

Službenici i namještenici Stručne službe za poslove Županijske skupštine i opće poslove

Babok Željko domar   221-900
Bašić Goran voditelj poslova namještenika goran.basic@bbz.hr 221-908
Gazdek Branko vratar-telefonist   221-900
Horvat Katarina servirka-domaćica   221-909
Jurić Endi viša stručna suradnica za poslove županijske skupštine endi.juric@bbz.hr 221-906
Koren Milica kuharica   221-909
Kovač Dražen vratar-telefonist   221-900
Medica Alen vozač   221-908
Šinko Lidija referentica za uredsko poslovanje lidija.sinko@bbz.hr 221-906
Šorgo Mira čistačica    

 

ENDI JURIĆ, raspoređena na radnom mjestu više stručne suradnice za poslove županijske skupštine, Tajništva Bjelovarsko-bilogorske županije imenovana je službenikom za zaštitu osobnih podataka u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

LIDIJA BRKIĆ,mag.iur., pročelnica-tajnica, Tajništva Bjelovarsko-bilogorske županije imenovana je osobom za nepravilnosti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. ODLUKA