Uvodna riječ
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ZAŠTITU OKOLIŠA I RURALNI RAZVOJ
 
Uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (okolišna dozvola) za postojeće postrojenje Tvornica Sirela Bjelovar iz Bjelovara, Velike Sredice 11, operatera Dukat d.d. iz Zagreba
Uvidu u Nacrt okolišne dozvole za pogon za intenzivan uzgoj svinja na farmi za uzgoj svinja i junadi Rovišće
Informacija o razmatranju uvjeta dozvole u Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša postojećeg postrojenja farma GALA d.o.o. za proizvodnju konzumnih jaja iz Bjelovara
Informacija o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti uvjeta dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša sa uvjetima NRT Zaključka za proizvodnju cementa, vapna i magnezijevog oksida za postojeće postrojenje INTERCAL d.o.o., Tvornica vapna 2 iz Sirača, KLASA: UP/I-351-03/17-02/18, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-2 od 01. ožujka 2017. godine
Javna rasprava Okolišna dozvola Odlagalište otpada “Bukovina” Komunalije d.o.o. Čazma
Javna rasprava Okolišna dozvola RS Metali d.d. - Ljevaonica Bjelovar
Okolišna dozvola - RS Metali d.d. - Ljevaonica Bjelovar
Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Bjelovarsko-bilogorska županije za razdoblje 2016.- 2020.
Okolišna dozvola - Odlagalište otpada “Bukovina” Čazma
OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje za uzgoj svinja i junadi farma Rovišće, pogon za intenzivan uzgoj svinja, Bilogorska bb, 43212 Rovišće, operatera GORUP STOČARSTVO d.o.o. iz Klanjca
Odluka o objavi informacije o uvidu u Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje operatera Zagrebpetrol d.o.o. iz Zagreba
Odluka o objavi informacije o zahtjevu za provedbu postupka ishođenja okolilšne dozvole za postojeće postrojenje skladištenje i obradu opasnog otpada, Grad G. Polje
INFORMACIJA o sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u postupku izmjene i dopune okolišne doznole, Gala d.o.o.
OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za odlagalište otpada Prdavac, Grubišno Polje
INFORMACIJA o zahtjevu za provedbu postupka ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje odlagališta otpada Prdavac
Obavijest - Finag d.d.
OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za odlagalište otpada Doline, Bjelovar, Prespa bb
OBAVIJEST - Bakrotisak d.d. Garešnica
OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za odlagalište otpada “Cerik” Daruvar
ODLUKA o objavi informacije o zahtjevu i provedbi postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje FINAG d.d. Industrija građevnog materijala Garešnica
OBAVIJEST o provođenju javne rasprave o postupku ishođenja okolišne dozvole za odlagalište otpada Johovača u Općini Velika Trnovitica
ODLUKA O objavi informacije o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje: Odlagalište otpada Cerik
ODLUKA o objavi informacije o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje: Odlagalište otpada Johovača
OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja Tvornice vapna I i Tvornice vapna II Intercal d.o.o. Sirač
ODLUKA O OBJAVI INFORMACIJE O ZAHTJEVU I PROVEDBI POSTUPKA UTVRĐIVANJA OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA POSTOJEĆE POSTOROJENJE BAKROTISAK D.D. GAREŠNICA
ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA DUKAT d.d. TVORNICA SIRELA, GRAD BJELOVAR
OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE U POSTUPKU UTVRĐIVANJA OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA POSTOJEĆEG POSTROJENJA ZA OBRADU I PRERADU MLIJEKA DUKAT d.d., TVORNICA SIRELA, BJELOVAR
ODLUKA o objavi informacije o zahtjevu i provedbi postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje DUKAT d.d. Tvornica Sirela, Grad Bjelovar
Informacija o zahtjevu tvrtke - Gala d.o.o.
Javna rasprava Procjena utjecaja na okoliš Povećanja kapaciteta postojećih građevina za intenzivan uzgoj svinja na ukupni kapacitet 2800 mjesta za tovljenike na k.č.br. 518, k.o. Gudovac Obrt za poljoprivredno-gospodarsku djelatnost Domagoj
Javna rasprava Procjena utjecaja na okoliš Podzemno skladište plina Grubišno Polje s izgradnjom osam novih bušotina Podzemno skladište plina d.o.o.
OBAVIJEST O PRODUŽENJU TRAJANJA JAVNE RASPRAVE u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata –Magistralni plinovod Omanovac - Daruvar DN 150/50 bar
OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE U POSTUPKU UTJECAJA NA OKOLIŠ ZAHVATA RUDARSKIH OBJEKATA I EKSPLOATACIJE NATFE, PLINA I PLINSKOG KONDEZATA NA EKSPLOATACIJSKIM POLJIMA “BILOGORA”, “BAČKOVICA”, “CABUNA”, “LETIČANI”, “GALOVAC-PAVLJANI” I “ŠANDROVAC”
O B A V I J E S T o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Daruvar”
SUO “Regulacija vodotoka Bijela” - RJEŠENJE
Obavijest o provođenju javne rasprave Velika Ciglena
Obavijest - Autocesta Bjelovar-Virovitica granični projelaz Terezino Polje
Informacija o zahtjevu nositelja zahtjeva Velika Ciglena
Obavijest o provođenju javne rasprave Regulacija vodotoka Bijela
Obavijest o provođenju javne rasprave “Čelina”
Obavijest o provođenju javne rasprave Martinac Trojstveni
OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata –Brza cesta Daruvar - Lipik
OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata
Regulacija vodotoka Bijela
Izgradnja farme za uzgoj matičnih jata peradi – brojlerskih roditelja, kapaciteta 29.000 komada u proizvodnom ciklusu, na k.č.br. 548/1, k.o. Dereza, koja će se formirati od dijelova k,č,br. 547, 548 i 549, sve k.o. Dereza VALIPILE d.o.o.
Izgradnja staje muznih krava i pratećih građevina, te rekonstrukcija i dogradnja postojećih gospodarskih građevina na k.č.br. 1178/2, 1180/1, 1181, 1182/1, 1182/2, 1182/5, 1189/1, 1189/2, 1001/29, k.o. Prespa OPG Šolčić Snježana
Dogradnja i izgradnja građevine za povećanje kapaciteta farme junadi u Hrastovcu, k.č. 2831 i 2832, k.o. Hrastovac Majdak Promet d.o.o
Rekonstrukcija, obnova i reaktivacija klaonice u mirovanju „Bjelovarska industrija mesa – BIM“, koja se nalazi na k.č.br. 300 i 289, k.o. Sredice Moje domaće meso d.o.o.
Rješenje za namjeravani zahvat - Rekonstrukcija i dogradnja farme za tov junadi „Gudovac“ s pratećim sadržajima te povećanje proizvodnih kapaciteta na 1.800 UG“
Informacija “Izgradnja farme za uzgoj pilića kapaciteta 34.800 komada u turnusu” sa silosima za hranu, gospodarskom građevinom i deponijem za gnoj
Rješenje “Regulacija vodotoka Toplica u Daruvaru”
Informacija - Izgradnja farme muznih krava, Vagovina, Čazma
INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Rekonstrukcija farme muznih krava kapaciteta 1634 UG na području k.o. Bojana, Grad Čazma
INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Izgradnja farme muznih krava kapaciteta 2100 UG na području k.o. Bojana, Grad Čazma
Stambena i pomoćna građevina, k.č.br. 1019/4 i 1019/5, k.o. Štefanje Luka Lamač
Projekt „Čazma Natura“ – uređenje odmorišta i vidikovca Sv Vid, k.č.br. 2030/1 i 2030/3, k.o. Bojana i postavljanje solarne autobusne stanice, k.č.br. 3000, k.o. Čazma Grad Čazma
Stambena zgrada – rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja, k.č.br. 1668/6, k.o. Zdelice Bugarin Stjepan i Bugarin Danica
Informacija o razmatranju uvjeta dozvole u Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša postojećeg postrojenja farma GALA d.o.o. za proizvodnju konzumnih jaja iz Bjelovara
Gradnja stambene građevine, k.č.br. 884/2, k.o. Vagovina Josipa i Matija Vinceković
Izgradnja novih gospodarskih zgrada i građevina, k.č.br. 780/1, 780/2, 780/3, 780/6, 781, 640, 641, 2219/63, k.o. Velika Barna Ivan Uđbivac
Rekonstrukcija gospodarske građevine, k.č.br. 2014/5, k.o. Velika Barna OPG Held Željko
Rekonstrukcija stambene građevine sa bazenom, k.č.br. 1677/13, k.o. Velika Barna OPG Held Željko
Rekonstrukcija stambene i pomoćne građevine, k.č.br. 696/1, 696/2, 696/4 i 696/5, k.o. Gornja Kovačica Pavić Dario
Gradnja zamjenske stambene zgrade – obiteljska kuća, k.č.br. 1897, k.o. Ćazma Matija Mihekovec
Gospodarska građevina (garaža za traktor, pušnica, drvarnica i tri spremišta) k.č. br. 902/6, k.o. Narta Tomislav Talanga
Rekonstrukcija i dogradnja stambene građevine i gradnja pomoćne i gospodarske građevine) k.č. br. 1335/2, k.o. Draganec Ivan Radosavljević
Izgradnja gospodarske građevine poljoprivredne namjene (spremište poljoprivredne mehanizacije i spremište poljoprivrednog alata te prostor za radnike) k.č. br. 1343/1, k.o. Dapčevica EKO NUTRIMENS d.o.o.
Spremište za poljoprivredne strojeve P u Maloj Peratovici, na k.č. 51/5,  k.o. Mala Peratovica OPG Bilić Mario
Gospodarska građevina proizvodne namjene, pretežito poljoprivredne Po+P+1 i izgradnja pomoćne građevine P – nadstrešnice u Maloj Peratovici, na k.č.49/3,  k.o. Mala Peratovica OPG Bilić Mario
Izgradnja pomoćne građevine – gnojišne jame, na k.č. 2025 i 2026, k.o. Šandrovac Olenković Milan i Dekalić Ankica
Izgradnja pomoćne građevine – gnojišne jame, na k.č. 252/1, 252/2 i 254/3, k.o. Lasovac Stojanović Slobodan i Stojanović Rada
Javna rasvjeta u Ulici Hrvatskih branitelja“ u Čazmi Grad Čazma
Stambena zgrada s garažom na k.č.br. 805/1, k.o. Zrinski Topolovac Mario Kovačević
Stambena zgrada – obiteljska kuća na k.č.br. 577/2 i 577/3, k.o. Štefanje Mario Novaković
Gradnja javnog parkirališta i pješačke staze s oborinskom odvodnjom uz ŽC 3084 u naselju Ivanska, k.č. 2075/16, k.o. Ivanska Općina Ivanska
Stambena zgrada, k.č.br. 2659/1, k.o. Velika Pisanica Svetko Ćetković
Spremnik za kruti stajski gnoj i spremnik za gnojnicu (20UG), k.č.br. 940/1, k.o. Velika Barna OPG Katarina Čikvar
Plato za kruti gnoj i spremnik gnojnice (30UG), k.č.br. 2014/5, k.o. Velika Barna OPG Held Željko
Gospodarska građevina (dva spremišta poljoprivredne mehanizacije, radionica za popravak poljoprivredne mehanizacije, drvarnica i spremište poljoprivrednih proizvoda), k.č.br. 158/2 i 158/3, k.o. Mala Jasenovača OPG Nataša Vujec
Stambeno-poslovna građevina u Maloj Peratovici 4, na k.č.br. 132/A/2 (132/2), 130/A/3 (130/8), 409/3, 130/A/4 (130/9), k.o. Mala Peratovica Mijić Mijo i Mijić Niko
Plato za kruti stajski gnoj i spremnik gnojnice (200UG), k.č.br. 200/2/A (200/4), 200/2/B (200/5), 200/2/C (200/6), k.o. Mala Jasenovača OPG Nataša Vujec
Rekonstrukcija – dogradnja i nadogradnja postojeće bravarske radionice na lokaciji u Starom Štefanju 35, k.č.br. 436/1, k.o. Štefanje Mato Štefović
Projekt „Čazma Natura“, k.o. Čazma i k.o. Miklouš_Grad Čazma
Rekonstrukcija TS 35/10 Veliki Grđevac za prihvat i omogućavanje funkcionalnosti energetskih transformatora sa automatskom regulacijom, k.č.br. 371/2 i 371/3, k.o. Veliki Grđevac- HEP ODS d.o.o. Elektra Bjelovar
Stambena građevina – zamjenska građevina, k.č.br. 2397, 2398, 2400/2, 2420, k.o. Kraljevac_Saša Polanc
Zeleni vrtovi Poilovlja Grad Garešnica
Stambena zgrada – obiteljska kuća, k.č.br. 1693, 1692, k.o. Velika Pisanica Marin Kastlinger
Staja za tovnu junad s nadstrešnicom, k.č.br. 79/1, k.o. Cerina Ivica Krklec
Distributivni vodoopskrbni cjevovodi na vodoopskrbnom području Grada Bjelovara, naselja Rovišće (dio) - Kraljevac - Kovačevac, izmjena i dopuna - Izgradnja precrpne stanice u Kraljevcu, k.č.br. 880, k.o. Kraljevac Bjelovarsko-bilogorske vode
Informacija o podnesenom zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat - Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema - Bazna stanica BJE1736.1-HR-BJELOVAR_3 s antenskim stupom F42, k.č. 50/2 i 52/4, k.o. Trojstveni Markovac
Izgradnja proizvodne hale za proizvodnju gajbica za voće i povrće, k.č. br. 916, 2138/1 i 2219/86, k.o. Velika Barna Drvni obrt “VERA”
Rekonstrukcija-dogradnja proizvodne hale, k.č.br. 1139/5, 1139/1 i dijelu k.č.br. 1140/1 i 1140/2, k.o. Draganec - ONIKS d.o.o.
Gradnja, rekonstrukcija i dogradnja gospodarske zgrade - proizvodna hala, manipulativno skladište i skladište sirovina, k.č.br. 1571/2, k.o. Garešnica - Bakrotisak d.d.
Izgradnja sunčane elektrane Enbekon 400, na k.č.br. 671/2 i 672, k.o. Severin - VR Enbekon d.o.o.
Rekonstrukcija-dogradnja klijeti u Zrinskom Topolovcu na k.č.br. 239/3, k.o. Zrinski Topolovac - Damir Sudaš
Izgradnja 10(20)/04 kV JKTS “Grubišno Polje 27 - Kralja Zvonimira 2” s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom i niskonaponskim izlazima
Biljna farma - plantaža nasada voća (kestena) sa pratećom gospodarsko stambenom zgradom,k.č. 1233, k.o. Draganec - O.G. LETEC d.o.o.
Izgradnja 10(20)/04 kV JKTS “Grubišno Polje 27 - Kralja Zvonimira 2” s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom i niskonaponskim izlazima
Stambeno gospodarski sklop u funkciji poljoprivrede i seoskog turizma k.č.br. 38/2, k.o. Gornja Kovačica Marina Ivanković Lijanović
Izgradnja građevine ugostiteljsko turističke namjene k.č. 132, k.o. Ribnjačka Vladimir Vlajinić
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Ivanska
Farma muznih krava sa pratećim građevinama_k.č. 1234/1, k.o. Draganec O.G. LETEC d.o.o.
Rekonstrukcija nerazvrstanih ceste na području Općine Ivanska, k.o. Ivanska, k.o. Narta, k.o. Đurđic, k.o. Sredska, k.o. Stara Plošćica
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Mali Šandrovac, k.č. 866/67, 2165/8, 2167, 2168, 2169/1, k.o. Šandrovac i k.č. 956, 696/7, k.o. Pupelica
INFORMACIJA o podnesenom zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat - Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Mali Šandrovac, k.č. 866/67, 2165/8, 2167, 2168, 2169/1, k.o. Šandrovac i k.č. 956, 696/7, k.o. Pupelica
Rješenje, Izgradnja vodocrpilišta sa obradom i spremnikom vode u Jaseniku, nositelj zahvata Bjelovarsko-bilogorske vode
Informacija o podnesenom zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat - Izgradnja pragova na rijeci Česmi zbog uređenja režima malih voda
Informacija o podnesenom zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat - Izgradnja vodocrpilišta sa obradom i spremnikom vode u Jaseniku, k.č.br. 4/3 i 4/4, k.o. Šandrovac
Rješenje, Izgradnja biolinskog postrojenja “Gudovac”, investitora BIOPLIN GUDOVAC d.o.o.
Rješenje, “Sustav sanitarne odvodnje naselja Kapela, Starčevljani, Stari Skucani, Novi Skucani i Kobasičari u Općini Kapela, na području k.o. Kapela i k.o. Kobasičari”
Rješenje “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 100034 put prema gradskoj deponiji, k.o. Grubišno Polje”
Rješenje “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji (L37129) - Maslenjača, k.o. Mali Bastaji”
Rješenje, “Građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti - Farma mliječnih krava”, na lokaciji Daskatica, na k.č.br. 81/1, 82, 83 i 86, k.o. Daskatica
Rješenje “Izgradnja bioplinskog postrojenja (kapaciteta do 1MW) u gospodarskoj zoni “Laminska” u Štefanju, na dijelu k.č.br. 530/3, k.o. Štefanje”
Informacija “Građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti - Farma mliječnih krava”, Daskatica
Informacija “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 100034 put prema gradskoj deponiji, k.o. Grubišno Polje”
Informacija “Izgradnja bioplinskog postrojenja (kapaciteta do 1MW) u gospodarskoj zoni “Laminska” u Štefanju, na dijelu k.č.br. 530/3, k.o. Štefanje”
Informacija “Sustav sanitarne odvodnje naselja Kapela, Starčevljani, Stari Skucani, Novi Skucani i Kobasičari u Općini Kapela”
Informacija “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji (L37129) - Maslenjača, k.o. Mali Bastaji”
RJEŠENJE, procjena utjecaja na okoliš, Bovis poljoprivreda d.o.o. Čazma
RJEŠENJE, Moslavina proizvodi d.o.o., Sišćani
Rješenje, Bik d.o.o. Grabovnica, Čazma
RJEŠENJE - Ivica Krklec, G. Dragičevci 59, Čazma
Rješenje - “Izgradnja javnog kanalizacijskog sustava za odvodnju otpadnih voda na području općine Šandrovac”
RJEŠENJE - “Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Kapela”
RJEŠENJE - “Izgradnja distributivnog plinovoda u naselju G. i D. Dragicevci i naselju Cerina, Grad Čazma”
RJEŠENJE - Josip Vinceković
RJEŠENJE - Općina Veliki Grđevac - bazen
RJEŠENJE - “Dogradnja staje za junice (15UG) i spremište stajskog gnoja”
RJEŠENJE - Blatnica
RJEŠENJE - Jabučeta
RJEŠENJE - GRAD GRUBIŠNO POLJE
RJEŠENJE - Daruvarske toplice
RJEŠENJE - Energostatik d.o.o.
POTVRDA - Dražen Štefović, Staro Štefanje
Potvrda o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu-Maglenča
Potvrda o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu-Grginac
Potvrda prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu-O.G. LETEC d.o.o
Potvrda o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
Potvrda o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
Potvrda izgradnje Vipnet mreže
POTVRDA - prethodna ocjena o prihvatljivosti - Plodovi zemlje d.o.o. - Hrastovac
POTVRDA - prethodna ocjena o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu 1
POTVRDA - prethodna ocjena o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu 2
POTVRDA o prihvatljivosti zahvata za Ekološku mrežu u Uljaniku - investitor VIPnet d.o.o.
POTVRDA - planirani zahvat investitora Sunčane livade d.o.o. Mali Grđevac
POTVRDA - prethodna ocjena o prihvatljivosti zahvata
Komunalac d.o.o. Garešnica Revizija Dozvole za gospodarenje otpadom, KLASA: UP/I-351-01/14-01/9, URBROJ: 2103/1-07-15-12, od 04. kolovoza 2015. godine, za obavljanje djelatnosti sakupljanja, skladištenja i zbrinjavanja otpada na lokaciji odlagališta neopasnog otpada „Johovača“, na k.č.br. 1326/8, k.o. Mlinska
Komunalac d.o.o. Bjelovar Revizija Dozvole za gospodarenje otpadom, KLASA: UP/I-351-01/14-01/8, URBROJ: 2103/1-07-15-18, od 30. studenog 2015. godine, za obavljanje djelatnosti sakupljanja, obrade, zbrinjavanja i druge obrade otpada na lokaciji odlagališta neopasnog otpada „Doline“, Bjelovar, na k.č.br. 1382/6 i 1382/4, k.o. Prespa
Kronospan CRO d.o.o. Izmjena i dopuna Dozvole z gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti oporabe otpada (R13 i R3) Slavonska cesta 17 k.č.br. 3667/1, 3686/5 i 3686/8, k.o. Bjelovar
Komunalije d.o.o. Čazma_Dozvola z gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti skupljanja otpada i druga obrada otpada – priprema otpada prije oporabe ili zbrinjavanja Ulica Franje Vidovića 77A k.č.br. 2404/1, k.o. Čazma
Autoprijevoznički obrt vl. Milenko Radošević Skupljanje otpada i oporaba otpada postupkom R5 Predavac, Ulica 29. Rujna bb, k.č.br. 2210, k.o. Predavac
PZC d.o.o. Bjelovar Bilogorska 43 k.č.br. 1493/1, k.o. Bjelovar
Moslavina proizvodi d.o.o.Čazma Oporaba otpada postupkom R3
Sekundarne sirovine d.o.o.Batinjani Sakupljanje otpada, druga obrada otpada te oporaba otpada postupkom R12
Poziv, PZC d.o.o. Bjelovar
Poziv, RS Metali d.d., Vojvodići 17, Sveta Nedjelja
Poziv, Komunalac d.o.o., Ferde Livadića 14a, Bjelovar, OIB: 27962400486
Poziv, Sirovina d.o.o., Ulica 29. rujna 2, Bjelovar, na području grada Bjelovara
Poziv, Komunalac d.o.o., Mate Lovraka bb, 43280 Garešnica
POZIV strankama u postupku - “ing LaBo - Commerce” d.o.o.
POZIV, Kronospan CRO d.o.o., Slavonska cesta 17, Bjelovar
POZIV, Fusura Nova d.o.o., Bjelovar
POZIV, Piđo Metali d.o.o Žabjak
POZIV strankama u postupku - Sirovina Promet d.o.o. Garešnica
Dozvola za gospodarenje otpadom, Zagrebpetrol, Zagreb
POZIV - Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Zagrebpetrol d.o.o. Zagreb
Poziv - Elaborat gospodarenja otpadom RD Metali d.o.o.
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ VIJESTI - UO ZA ZA POLJOPRIVREDU, ZAŠTITU OKOLIŠA I RURALNI RAZVOJ

2015.
Ožujak
22

ODRŽAN 18. PROLJETNI MEĐUNARODNI BJELOVARSKI SAJAM

Proteklog vikenda održan je 18. Proljetni međunarodni bjelovarski sajam, Sajam poljoprivredne mehanizacije druga po veličini manifestacija ...

2015.
Ožujak
16

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA NA PROLJETNOM BJELOVARSKOM SAJMU

Pred vratima je 18. Proljetni međunarodni bjelovarski sajam, Sajam poljoprivredne mehanizacije druga po veličini manifestacija Bjelovarskog sajma, ...

2015.
Ožujak
9

VELIK INTERES POLJOPRIVREDNIKA ZA ŽUPANIJSKU KREDITNU LINIJU PROLJETNE SJETVE

Prije dva tjedna poljoprivrednicima Bjelovarsko-bilogorske županije upućen je Javni poziv za županijsku kreditnu liniju za proljetnu sjetvu. U ta ...

2015.
Veljača
23

PREDAVANJE RURALNI RAZVOJ

Na poticaj Bjelovarsko-bilogorske županije, a u organizaciji županijske Regionalne razvoje agencije održano je predavanje o Europskom ...

2015.
Veljača
7

USPJEŠAN MEĐUNARODNI SAJAM MEDA I VINA

Na sajamskom prostoru Gudovac proteklog vikenda održan je 11. Međunarodni pčelarski sajam koji je okupio preko sto izlagača iz Hrvatske i ...

2015.
Siječanj
26

NAJAVLJEN 11. MEĐUNARODNI PČELARSKI SAJAM U GUDOVCU

Na sajamskom prostoru u Gudovcu od 6. do 8. veljače održat će se 11. Međunarodni pčelarski sajam, ali i Sajam vina i vinogradarstva koji će se ...

2015.
Siječanj
22

PREDSTAVNICI HRVATSKOG PČELARSKOG SAVEZA KOD ŽUPANA BAJSA

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs i njegov zamjenik Neven Alić primili su predstavnike Hrvatskog pčelarskog saveza na čelu s predsjednikom ...

2014.
Prosinac
12

23. ŽUPANIJSKA IZLOŽBA MALIH ŽIVOTINJA

Župan Damir Bajs otvorio je 23. županijsku izložbu malih životinja u sklopu koje se održava i 3. specijalka kokoši Hrvatice, 4. specijalka ...

Prvi  < 8 9 10 11 12 >