Uvodna riječ
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, SLATKOVODNO RIBARSTVO, LOVSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
 
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Mali Šandrovac, k.č. 866/67, 2165/8, 2167, 2168, 2169/1, k.o. Šandrovac i k.č. 956, 696/7, k.o. Pupelica
Rekonstrukcija nerazvrstanih ceste na području Općine Ivanska, k.o. Ivanska, k.o. Narta, k.o. Đurđic, k.o. Sredska, k.o. Stara Plošćica
Farma muznih krava sa pratećim građevinama_k.č. 1234/1, k.o. Draganec O.G. LETEC d.o.o.
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Ivanska
Izgradnja građevine ugostiteljsko turističke namjene k.č. 132, k.o. Ribnjačka Vladimir Vlajinić
Stambeno gospodarski sklop u funkciji poljoprivrede i seoskog turizma k.č.br. 38/2, k.o. Gornja Kovačica Marina Ivanković Lijanović
Izgradnja 10(20)/04 kV JKTS “Grubišno Polje 27 - Kralja Zvonimira 2” s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom i niskonaponskim izlazima
Biljna farma - plantaža nasada voća (kestena) sa pratećom gospodarsko stambenom zgradom,k.č. 1233, k.o. Draganec - O.G. LETEC d.o.o.
Izgradnja 10(20)/04 kV JKTS “Grubišno Polje 27 - Kralja Zvonimira 2” s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom i niskonaponskim izlazima
Rekonstrukcija-dogradnja klijeti u Zrinskom Topolovcu na k.č.br. 239/3, k.o. Zrinski Topolovac - Damir Sudaš
Izgradnja sunčane elektrane Enbekon 400, na k.č.br. 671/2 i 672, k.o. Severin - VR Enbekon d.o.o.
Gradnja, rekonstrukcija i dogradnja gospodarske zgrade - proizvodna hala, manipulativno skladište i skladište sirovina, k.č.br. 1571/2, k.o. Garešnica - Bakrotisak d.d.
Rekonstrukcija-dogradnja proizvodne hale, k.č.br. 1139/5, 1139/1 i dijelu k.č.br. 1140/1 i 1140/2, k.o. Draganec - ONIKS d.o.o.
Izgradnja proizvodne hale za proizvodnju gajbica za voće i povrće, k.č. br. 916, 2138/1 i 2219/86, k.o. Velika Barna Drvni obrt “VERA”
Informacija o podnesenom zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat - Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema - Bazna stanica BJE1736.1-HR-BJELOVAR_3 s antenskim stupom F42, k.č. 50/2 i 52/4, k.o. Trojstveni Markovac
Distributivni vodoopskrbni cjevovodi na vodoopskrbnom području Grada Bjelovara, naselja Rovišće (dio) - Kraljevac - Kovačevac, izmjena i dopuna - Izgradnja precrpne stanice u Kraljevcu, k.č.br. 880, k.o. Kraljevac Bjelovarsko-bilogorske vode
Staja za tovnu junad s nadstrešnicom, k.č.br. 79/1, k.o. Cerina Ivica Krklec
Stambena zgrada – obiteljska kuća, k.č.br. 1693, 1692, k.o. Velika Pisanica Marin Kastlinger
Zeleni vrtovi Poilovlja Grad Garešnica
Stambena građevina – zamjenska građevina, k.č.br. 2397, 2398, 2400/2, 2420, k.o. Kraljevac_Saša Polanc
Rekonstrukcija TS 35/10 Veliki Grđevac za prihvat i omogućavanje funkcionalnosti energetskih transformatora sa automatskom regulacijom, k.č.br. 371/2 i 371/3, k.o. Veliki Grđevac- HEP ODS d.o.o. Elektra Bjelovar
Projekt „Čazma Natura“, k.o. Čazma i k.o. Miklouš_Grad Čazma
Rekonstrukcija – dogradnja i nadogradnja postojeće bravarske radionice na lokaciji u Starom Štefanju 35, k.č.br. 436/1, k.o. Štefanje Mato Štefović
Plato za kruti stajski gnoj i spremnik gnojnice (200UG), k.č.br. 200/2/A (200/4), 200/2/B (200/5), 200/2/C (200/6), k.o. Mala Jasenovača OPG Nataša Vujec
Stambeno-poslovna građevina u Maloj Peratovici 4, na k.č.br. 132/A/2 (132/2), 130/A/3 (130/8), 409/3, 130/A/4 (130/9), k.o. Mala Peratovica Mijić Mijo i Mijić Niko
Gospodarska građevina (dva spremišta poljoprivredne mehanizacije, radionica za popravak poljoprivredne mehanizacije, drvarnica i spremište poljoprivrednih proizvoda), k.č.br. 158/2 i 158/3, k.o. Mala Jasenovača OPG Nataša Vujec
Plato za kruti gnoj i spremnik gnojnice (30UG), k.č.br. 2014/5, k.o. Velika Barna OPG Held Željko
Spremnik za kruti stajski gnoj i spremnik za gnojnicu (20UG), k.č.br. 940/1, k.o. Velika Barna OPG Katarina Čikvar
Stambena zgrada, k.č.br. 2659/1, k.o. Velika Pisanica Svetko Ćetković
Gradnja javnog parkirališta i pješačke staze s oborinskom odvodnjom uz ŽC 3084 u naselju Ivanska, k.č. 2075/16, k.o. Ivanska Općina Ivanska
Stambena zgrada – obiteljska kuća na k.č.br. 577/2 i 577/3, k.o. Štefanje Mario Novaković
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Zeleni vrtovi Poilovlja Grad Garešnica

Zahvat se nalazi na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Grada Garešnice, na k.č.br. 285/1 i 285/2, k.o. Hrastovac, k.č.br. 1382/1, 1382/2, 1383/1, 1383/4, 1384/1, 1384/2, k.o. Kaniška Iva, k.č.br. 1292, k.o. Mađurić, k.č.br, 2041, 2040, 2039, 2038, 2033, 2022, 2010, k.o. Kaniška Iva, k.č.br. 2036, k.o. Vukovje, k.č.br. 706/1, ...

Stambena zgrada – obiteljska kuća, k.č.br. 1693, 1692, k.o. Velika Pisanica Marin Kastlinger

Zahvat se nalazi na području Bjelovarsko-bilogorske županije, u naselju Velika Pisanica na k.č.br. 1693 i 1692, k.o. Velika Pisanica. ...

Javna rasprava Okolišna dozvola Odlagalište otpada “Bukovina” Komunalije d.o.o. Čazma

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je, dana 27. siječnja 2017. godine, Odluku o upućivanju Stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada „Bukovina“, Čazma, Ulica Franje Vidovića bb, operatera KOMUNALIJE d.o.o., Čazma, Sv. Andrije 14, OIB:88859295468, na javnu raspravu u trajanju od trideset dana. ...

Staja za tovnu junad s nadstrešnicom, k.č.br. 79/1, k.o. Cerina Ivica Krklec

Planirani zahvat ne nalazi se u područje ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je područje očuvanja značajno za ptice (POP) - „HR 1000009 Ribnjaci uz Česmu. ...

Distributivni vodoopskrbni cjevovodi na vodoopskrbnom području Grada Bjelovara, naselja Rovišće (dio) - Kraljevac - Kovačevac, izmjena i dopuna - Izgradnja precrpne stanice u Kraljevcu, k.č.br. 880, k.o. Kraljevac Bjelovarsko-bilogorske vode

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže - Područje očuvanja značajno za ptice (POP) - "HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje." ...

Rekonstrukcija, obnova i reaktivacija klaonice u mirovanju „Bjelovarska industrija mesa – BIM“, koja se nalazi na k.č.br. 300 i 289, k.o. Sredice Moje domaće meso d.o.o.

Zahvatom će se izvršiti obnova i rekonstrukcija objekta za klanje i rasijecanje papkara u Bjelovaru te njegovo ponovno stavljanje u uporabu nakon više godina mirovanja. U objektu je predviđeno klanje goveda i ovaca. Rekonstrukcijom postojećeg objekta uredit će se jedan suvremeno koncipiran objekt klaonice goveda i ovaca, rasjekavaone, crevare ...

Javna rasprava Okolišna dozvola RS Metali d.d. - Ljevaonica Bjelovar

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje RS Metali - Ljevaonica Bjelovar, Bjelovar, Slavonska cesta 15 ...

PZC d.o.o. Bjelovar Bilogorska 43 k.č.br. 1493/1, k.o. Bjelovar

Pozivaju se stranke u postupku revizije dozvole za gospodarenje otpadom tvrtke PZC d.o.o., KLASA:UP/I-351-01/15-01/3, URBROJ:2103/1-07-15-13 od 28.12.2015. godine, određene člankom 95. Zakona, na uvid u Elaborat gospodarenja otpdom tvrtke PZC d.o.o., Bjelovar, Bilogorska 43, OIB:22512352352. ...

 < 1 2 3 4 5 >  Zadnji