Uvodna riječ
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, SLATKOVODNO RIBARSTVO, LOVSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
 
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Mali Šandrovac, k.č. 866/67, 2165/8, 2167, 2168, 2169/1, k.o. Šandrovac i k.č. 956, 696/7, k.o. Pupelica
Rekonstrukcija nerazvrstanih ceste na području Općine Ivanska, k.o. Ivanska, k.o. Narta, k.o. Đurđic, k.o. Sredska, k.o. Stara Plošćica
Farma muznih krava sa pratećim građevinama_k.č. 1234/1, k.o. Draganec O.G. LETEC d.o.o.
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Ivanska
Izgradnja građevine ugostiteljsko turističke namjene k.č. 132, k.o. Ribnjačka Vladimir Vlajinić
Stambeno gospodarski sklop u funkciji poljoprivrede i seoskog turizma k.č.br. 38/2, k.o. Gornja Kovačica Marina Ivanković Lijanović
Izgradnja 10(20)/04 kV JKTS “Grubišno Polje 27 - Kralja Zvonimira 2” s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom i niskonaponskim izlazima
Biljna farma - plantaža nasada voća (kestena) sa pratećom gospodarsko stambenom zgradom,k.č. 1233, k.o. Draganec - O.G. LETEC d.o.o.
Izgradnja 10(20)/04 kV JKTS “Grubišno Polje 27 - Kralja Zvonimira 2” s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom i niskonaponskim izlazima
Rekonstrukcija-dogradnja klijeti u Zrinskom Topolovcu na k.č.br. 239/3, k.o. Zrinski Topolovac - Damir Sudaš
Izgradnja sunčane elektrane Enbekon 400, na k.č.br. 671/2 i 672, k.o. Severin - VR Enbekon d.o.o.
Gradnja, rekonstrukcija i dogradnja gospodarske zgrade - proizvodna hala, manipulativno skladište i skladište sirovina, k.č.br. 1571/2, k.o. Garešnica - Bakrotisak d.d.
Rekonstrukcija-dogradnja proizvodne hale, k.č.br. 1139/5, 1139/1 i dijelu k.č.br. 1140/1 i 1140/2, k.o. Draganec - ONIKS d.o.o.
Izgradnja proizvodne hale za proizvodnju gajbica za voće i povrće, k.č. br. 916, 2138/1 i 2219/86, k.o. Velika Barna Drvni obrt “VERA”
Informacija o podnesenom zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat - Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema - Bazna stanica BJE1736.1-HR-BJELOVAR_3 s antenskim stupom F42, k.č. 50/2 i 52/4, k.o. Trojstveni Markovac
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Dozvole za gospodarenje otpadom

Sukladno članku 84. stavku 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ('Narodne novine', br. 94/13), pravna i fizička osoba – obrtnik može, nakon što ishodi dozvolu za gospodarenje otpadom započeti i obavljati djelatnost sakupljanja oporabe, zbrinjavanja odnosno druge obrade otpada.

Sukladno članku 85. Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisano je da:
1. Ministarstvo zaštite okoliša rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za djelatnost koja uključuje gospodarenje opasnim otpadom, postupke termičke obrade neopasnog otpada te o zahtjevu za upis u očevidnike: posrednika u gospodarenju otpadom, prijevoznika otpada, trgovaca otpadom, energetskih oporabitelja određenog otpada, određenih osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad te u očevidnik reciklanih dvorišta.
2. Nadležno upravno tijelo rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom.

Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenje otpadom podnosi se u pisanom i digitalnom obliku na obrascu propisanom Dodatkom IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 23/14, 51/14):
• Zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom

Uz zahtjev za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole prilaže se:
- izvadak iz sudskog, odnosno obrtnog registra u ovjerenoj preslici,
- akt kojim se dozvoljava uporaba građevine, sukladno propisu kojim se uređuje gradnja (osim za postrojenje za pripremu otpada prije oporabe ili zbrinjavanja te za mobilno postrojenje za oporabu otpada, za koje se ne prilaže),
- dokaz o raspolaganju građevinom u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom (osim za postrojenje za pripremu otpada prije oporabe ili zbrinjavanja te za mobilno postrojenje za oporabu otpada, za koje se ne prilaže),
- dokaz o imenovanju odgovorne osobe, koja mora zadovoljiti uvjete propisne člankom 89. stavkom 2. Zakona, presliku radne knjižice ili ugovora o radu za tu osobu, 
- elaborat gospodarenja otpadom,
- dokaz o raspolaganju odgovarajućim osiguranjem na način propisan člankom 20. Pravilnika o gospodarenju otpadom,
- mišljenje nadležnog tijela za prostorno planiranje o tome je li građevina u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom planirana dokumentom prostornog uređenja

Elaborat gospodarenja otpadom sastavni je dio dozvole. Nositelj izrade elaborata gospodarenja otpadom je osoba koja prema posebnom propisu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer i koja je član samostalne strukovne organizacije (u daljem tekstu: komora) te mora preko komore raspolagati osiguranjem od odgovornosti za štetu koju bi u obavljanju poslova mogao prouzročiti trećim osobama – osiguranje od projektantske pogreške i odgovorna je za to da elaborat gospodarenja otpadom ispunjava propisane uvjete. Izrađuje se prema obrascu propisanom Dodatkom VI. Pravilnika o gospodarenju otpadom u potrebnom broju primjeraka, s time da se uz tiskane primjerke prilaže i njegova elektronska verzija.

• Elaborat gospodarenja otpadom
Registar dozvola za gospodarenje otpadom dostupan je na internetskoj stranici Agencije za zaštitu okoliša
Pravna ili fizička osoba – obrtnik, koja sukladno odredbama Zakona žele obavljati neku od djelatnosti gospodarenja otpadom na području Bjelovarsko – bilogorske županije, zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom može dostaviti na adresu: Bjelovarsko – bilogorska županije, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša, Ulica Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar

Prilikom predaje zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom plaća se upravna pristojba upravnim biljezima u iznosu od 20,00 kn, prema Tar. br. 1.  Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).
Upravna pristojba prema Tar. br. 103. Tarifa upravnih pristojbi istog Zakona u iznosu od 1.000 kn uplaćuje se na propisani račun.

Podaci potrebni za uplatu upravne pristojbe za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom:

Primatelj: Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar
Model: HR24
IBAN broj računa primatelja: HR8723400091800007002
Poziv na broj primatelja: 5304-OIB tvrtke
Opis plaćanja: Pristojba za izdavanje dozvole

• Popis pravnih i fizičkih osoba koje posjeduju važeće dozvole za obavljanje djelatnosti skupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja neopasnog otpada na području Bjelovarsko – bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 11. 03. 2016.
   Povratak na Zaštitu okoliša