Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Informacija o podnesenom zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat - Izgradnja pragova na rijeci Česmi zbog uređenja režima malih voda

Planirani zahvat smješten je unutar područja ekološke mreže - područja očuvanja značajno za ptice (POP) - "HR 1000009 Ribnjaci uz Česmu" i područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) - "HR 2001327 Ribnjak Dubrava", "HR 2000440 Ribnjaci Sišćani i Blatnica", "HR 2000441 Ribnjaci Narta".
  Dokumenti za download
Dodano: 31. 12. 2015.
   Povratak na Zaštitu okoliša