Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Izgradnja ID 1124d BJ Gudovac – osnovna postaja elektroničke komunikacijske infrastrukture, k.č.br. 138, k.o. Gudovac A1 Hrvatska d.o.o.

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19), rješavajući po zahtjevu opunomoćenika, DINATRONIC d.o.o., Vrbovec, Trg P. Zrinskog 10, OIB: 06906683351, za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat u prostoru – Izgradnja ID 1124d BJ Gudovac - osnovna postaja elektroničke komunikacijske infrastrukture na k.č.br. 138, k.o. Gudovac, investitora A1 Hrvatska d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1, OIB: 29524210204, donosi RJEŠENJE

Planirani zahvat – Izgradnja ID 1124d BJ Gudovac - osnovna postaja elektroničke komunikacijske infrastrukture na k.č.br. 138, k.o. Gudovac, prihvatljiv je za područje ekološke mreže. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 11. 06. 2019.
   Povratak na Zaštitu okoliša