Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Bjelovarsko-bilogorske županije i objedinjena izvješća Jedinica lokalne samouprave za 2017. godinu


Za potrebu izrade ovog Izvješća korišteni su podaci iz dostavljenih izvješća o provedbi Plan gospodarenja
otpadom jedinica lokalne samouprave, podaci o gospodarenju otpadom preuzeti iz Registra onečišćivača
okoliša (ROO) – informacijskog sustava koji sadrži baze podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i
mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo i nastanku
odnosno gospodarenju otpadom, te podaci iz nacionalnih Izvješća koje izrađuje i objavljuje Hrvatska
agencija za okoliš i prirodu.
Prema naputcima Eurostata, statistika podataka, koji se u ROO prijavljuju provodi za godinu dana
unatrag, a izvješća se statistički izrađuju za dvije godine unatrag. Trenutno su u ROO bazi prikupljaju i
obrađuju podaci za 2017. godinu i isti nisu verificirani.

  Dokumenti za download
Dodano: 26. 07. 2018.
   Povratak na Zaštitu okoliša