Uvodna riječ
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, SLATKOVODNO RIBARSTVO, LOVSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
 
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Mali Šandrovac, k.č. 866/67, 2165/8, 2167, 2168, 2169/1, k.o. Šandrovac i k.č. 956, 696/7, k.o. Pupelica
Rekonstrukcija nerazvrstanih ceste na području Općine Ivanska, k.o. Ivanska, k.o. Narta, k.o. Đurđic, k.o. Sredska, k.o. Stara Plošćica
Farma muznih krava sa pratećim građevinama_k.č. 1234/1, k.o. Draganec O.G. LETEC d.o.o.
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Ivanska
Izgradnja građevine ugostiteljsko turističke namjene k.č. 132, k.o. Ribnjačka Vladimir Vlajinić
Stambeno gospodarski sklop u funkciji poljoprivrede i seoskog turizma k.č.br. 38/2, k.o. Gornja Kovačica Marina Ivanković Lijanović
Izgradnja 10(20)/04 kV JKTS “Grubišno Polje 27 - Kralja Zvonimira 2” s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom i niskonaponskim izlazima
Biljna farma - plantaža nasada voća (kestena) sa pratećom gospodarsko stambenom zgradom,k.č. 1233, k.o. Draganec - O.G. LETEC d.o.o.
Izgradnja 10(20)/04 kV JKTS “Grubišno Polje 27 - Kralja Zvonimira 2” s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom i niskonaponskim izlazima
Rekonstrukcija-dogradnja klijeti u Zrinskom Topolovcu na k.č.br. 239/3, k.o. Zrinski Topolovac - Damir Sudaš
Izgradnja sunčane elektrane Enbekon 400, na k.č.br. 671/2 i 672, k.o. Severin - VR Enbekon d.o.o.
Gradnja, rekonstrukcija i dogradnja gospodarske zgrade - proizvodna hala, manipulativno skladište i skladište sirovina, k.č.br. 1571/2, k.o. Garešnica - Bakrotisak d.d.
Rekonstrukcija-dogradnja proizvodne hale, k.č.br. 1139/5, 1139/1 i dijelu k.č.br. 1140/1 i 1140/2, k.o. Draganec - ONIKS d.o.o.
Izgradnja proizvodne hale za proizvodnju gajbica za voće i povrće, k.č. br. 916, 2138/1 i 2219/86, k.o. Velika Barna Drvni obrt “VERA”
Informacija o podnesenom zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat - Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema - Bazna stanica BJE1736.1-HR-BJELOVAR_3 s antenskim stupom F42, k.č. 50/2 i 52/4, k.o. Trojstveni Markovac
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Javna rasprava Okolišna dozvola Odlagalište otpada “Bukovina” Komunalije d.o.o. Čazma

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je, dana 27. siječnja 2017. godine, Odluku o upućivanju Stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada „Bukovina“, Čazma, Ulica Franje Vidovića bb, operatera KOMUNALIJE d.o.o., Čazma, Sv. Andrije 14, OIB:88859295468, na javnu raspravu u trajanju od trideset dana. U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

Javni uvid u Stručnu podlogu za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Bukovina (u daljnjem tekstu: Stručna podloga) i tri sažetka Stručne podloge, javnost i zainteresirana javnost može obaviti u Gradu Čazmi, u Upravnom odjelu za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju, u uredu pročelnice, svakog radnog dana u vremenu od 08.00 – 14.00 sati.
Sažetak Stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole priređen za javni uvid biti će objavljen na internetskoj stranici Bjelovarsko-bilogorske županije (www.bbz.hr), Grada Čazme (www.cazma.hr) i na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoip.hr).


Javno izlaganje o Stručnoj podlozi održati će se 10.03.2017. godine u 10.00 sati u gradskoj vijećnici Grada Čazme, Ulica kralja Tomislava 1 A (I. kat). Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici operatera, tvrtke KOMUNALIJE d.o.o. i predstavnici ovlaštenika – izrađivača Stručne podloge, tvrtke EKO-MONITORING d.o.o., Varaždin, Kućanska 15. Tijekom javnog izlaganja nazočna javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o Stručnoj podlozi na koja usmeno ili u pisanom obliku odgovaraju predstavnici investitora i predstavnici ovlaštenika. Primjedbe i prijedloge na Stručnu podlogu javnost može izjaviti i usmeno u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja.

  Dokumenti za download
Dodano: 01. 02. 2017.
Dodano: 01. 02. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša