Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Ocjena o potrebi strateške procjene

Za strategije, planove i programe kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini te za manje izmjene i dopune strategija, planova i programa za koje je Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15) određena obveza provedbe strateške procjene, obvezno se provodi postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene u kojem se odlučuje o potrebi provedbe strateške procjene.

Postupak ocjene o provedbi  strateške procjene provodi se za sve strategije, planove i programe koji daju okvir za zahvate koji podliježu procjeni utjecaja na okoliš.

U postupku ocjene o potrebi provedbe strateške procjene nadležno tijelo, na temelju pojedinačnih ispitivanja i/ili kriterija utvrđenih Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08), uključujući i pribavljena mišljenja, donosi odluku o obvezi provedbe strateške procjene, odnosno odluku da stratešku procjenu nije potrebno provesti.

   Povratak na Zaštitu okoliša