Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

PIĐO METALI d.o.o._ Izmjena i dopuna Dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada, oporabe i druge obrade otpada (KLASA: UP/I-351-01/14-01/2, URBROJ: 2103/1-07-15-10, od 08.04.2015. godine),    na lokaciji Žabjak 1A, Rovišće, na k.č.br. 1013/1, k.o. Žabjak


- Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom

- Elaborat gospodarenja otpadom

- Obrazac za primjedbe na Elaborat gospodarenja otpadom

  Dokumenti za download
Dodano: 20. 01. 2020.
Dodano: 20. 01. 2020.
   Povratak na Zaštitu okoliša