Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

PZC d.o.o. Bjelovar Bilogorska 43 k.č.br. 1493/1, k.o. Bjelovar

Pozivaju se stranke u postupku revizije dozvole za gospodarenje otpadom tvrtke PZC d.o.o., KLASA:UP/I-351-01/15-01/3, URBROJ:2103/1-07-15-13 od 28.12.2015. godine, određene člankom 95. Zakona, na uvid u Elaborat gospodarenja otpdom tvrtke PZC d.o.o., Bjelovar, Bilogorska 43, OIB:22512352352.

Uvid u predmetni Elaborat gospodarenja otpadom može se izvršiti u prostorijama Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 8, dana 06.12.2016. u vremenu od 09:00 do 10:00 sati ili na gore navedenoj mrežnoj stranici.

  Dokumenti za download
Dodano: 24. 11. 2016.
Dodano: 05. 12. 2016.
Dodano: 24. 11. 2016.
   Povratak na Zaštitu okoliša