Uvodna riječ
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, SLATKOVODNO RIBARSTVO, LOVSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
 
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Mali Šandrovac, k.č. 866/67, 2165/8, 2167, 2168, 2169/1, k.o. Šandrovac i k.č. 956, 696/7, k.o. Pupelica
Rekonstrukcija nerazvrstanih ceste na području Općine Ivanska, k.o. Ivanska, k.o. Narta, k.o. Đurđic, k.o. Sredska, k.o. Stara Plošćica
Farma muznih krava sa pratećim građevinama_k.č. 1234/1, k.o. Draganec O.G. LETEC d.o.o.
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Ivanska
Izgradnja građevine ugostiteljsko turističke namjene k.č. 132, k.o. Ribnjačka Vladimir Vlajinić
Stambeno gospodarski sklop u funkciji poljoprivrede i seoskog turizma k.č.br. 38/2, k.o. Gornja Kovačica Marina Ivanković Lijanović
Izgradnja 10(20)/04 kV JKTS “Grubišno Polje 27 - Kralja Zvonimira 2” s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom i niskonaponskim izlazima
Biljna farma - plantaža nasada voća (kestena) sa pratećom gospodarsko stambenom zgradom,k.č. 1233, k.o. Draganec - O.G. LETEC d.o.o.
Izgradnja 10(20)/04 kV JKTS “Grubišno Polje 27 - Kralja Zvonimira 2” s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom i niskonaponskim izlazima
Rekonstrukcija-dogradnja klijeti u Zrinskom Topolovcu na k.č.br. 239/3, k.o. Zrinski Topolovac - Damir Sudaš
Izgradnja sunčane elektrane Enbekon 400, na k.č.br. 671/2 i 672, k.o. Severin - VR Enbekon d.o.o.
Gradnja, rekonstrukcija i dogradnja gospodarske zgrade - proizvodna hala, manipulativno skladište i skladište sirovina, k.č.br. 1571/2, k.o. Garešnica - Bakrotisak d.d.
Rekonstrukcija-dogradnja proizvodne hale, k.č.br. 1139/5, 1139/1 i dijelu k.č.br. 1140/1 i 1140/2, k.o. Draganec - ONIKS d.o.o.
Izgradnja proizvodne hale za proizvodnju gajbica za voće i povrće, k.č. br. 916, 2138/1 i 2219/86, k.o. Velika Barna Drvni obrt “VERA”
Informacija o podnesenom zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat - Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema - Bazna stanica BJE1736.1-HR-BJELOVAR_3 s antenskim stupom F42, k.č. 50/2 i 52/4, k.o. Trojstveni Markovac
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Rekonstrukcija, obnova i reaktivacija klaonice u mirovanju „Bjelovarska industrija mesa – BIM“, koja se nalazi na k.č.br. 300 i 289, k.o. Sredice Moje domaće meso d.o.o.

Zahvatom će se izvršiti obnova i rekonstrukcija objekta za klanje i rasijecanje papkara u Bjelovaru te njegovo ponovno stavljanje u uporabu nakon više godina mirovanja. U objektu je predviđeno klanje goveda i ovaca. Rekonstrukcijom postojećeg objekta uredit će se jedan suvremeno koncipiran objekt klaonice goveda i ovaca, rasjekavaone, crevare te prostorija za smrzavanje i uskladištenje duboko smrznutog mesa. Proizvodnja će se obavljati u skladu sa veterinarskim propisima RH, uvjetima koje postavlja ISO certifikat i uvjetima HALAL / KOSHER / HACCAP certifikata. S obzirom na raspoloživost stoke, klaonica će raditi dnevnim kapacitetom manjim od 100 uvjetnih grla, ali većim od 50 uvjetnih grla.

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša, izrađen u prosincu 2016. godine od strane  ovlaštene tvrtke DVOKUT ECRO  d.o.o., Zagreb, Trnjanska 37. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome da li je moguće očekivati značajan negativni utjecaj na područje njihove nadležnosti. Sukladno odredbama članka 27. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provest će se i postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Upravni odjel će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno da li je za predmetni zahvat potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da li je potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

  Dokumenti za download
Dodano: 02.01.2017.
Dodano: 02.01.2017.
Dodano: 15. 02. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša