• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Javni poziv za uvid u spis predmeta, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, Elektra Križ, Trg svetog Križa 7

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

- građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), skupine JKTS10(20)/0,4 kV "Mali Zdenci 3 - Orlovac" sa niskonaponskim izlazima, na novoformiranoj građevinskoj čestici k.č.br. 287/2 k.o. Mali Zdenci, i

- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (prijenos električne energije), 2. skupine - 10(20) kV podzemni kabelski dalekovod od stupa broj 3 postojećeg 10 kV dalekovoda "Industrijska zona" na k.č.br. 283/1, k.o. Mali Zdenci do buduće JKTS 10(20)/0,4kV "Mali Zdenci 3 - Orlovac",

na česticama oznake k.č.br. 283/1, k.č.br. 283/6, k.č.br. 281/1, k.č.br. 285/1, k.č.br.287, k.č.br.287/2, k.č.br. 1133, k.č.br. 1146/33, k.č.br. 1146/34, k.o. Mali Zdenci u naselju Mali Zdenci.


  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente