• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

UO za za gospodarstvo, obrtništvo, regionalni razvoj i turizam

Djelokrug

Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i regionalni razvoj, obavlja upravne i stručne poslove u području gospodarstva, obrtništva i regionalnog razvoja koji se odnose na:

• praćenje stanja i organiziranja obavljanja poslova kod izrade programa razvoja gospodarstva Županije, te u svezi s tim izrađivanja izvješća i drugih analitičko stručnih materijala,
• praćenje i proučavanje problematike vezane uz djelatnost obrta i predlaže mjere promicanja, razvoja i sustavnog unapređivanja djelatnosti iz stavka 1. ovog članka,
• organiziranje i pripremu prijedloga, te davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju stručna tijela i fizičke i pravne osobe u djelatnostima iz stavka 1. ovog članka,
• pripreme stručnih podloga, odnosno pojedinih razvojnih programa u obrtništvu, te praćenja njihova ostvarivanja,
• primjenu mjera poticanja razvitka obrta,
• prati stanje i osiguranje uvjeta na ostvarivanju uvjeta za razvoj poduzetništva, investicijskih ulaganja značajnih za županiju, osiguranje uvjeta za ulaganja stranih partnera i gospodarske odnose za stranim partnerima,
• praćenje i analiziranje stanja u turizmu i predlaganje mjera za njegovo unapređenje,
• praćenje i koordiniranje poslova iz oblasti vatrogastva i zaštite i spašavanja,
• praćenje stanja trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Bjelovarsko-bilogorske županije iz nadležnosti upravnih odjela,
• sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih promocija, te izložbi strukovnih organizacija i strukovnih subjekata,
• kandidira i prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti,
• upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar,
• izdavanje obrtnica,
• vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih,
• izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja,
• utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima,
• utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata,
• razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu,
• utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
• utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta za trgovinu, prodajne objekte, veleprodajna, maloprodajna i skladišta za Internet prodaju,
• izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike,
• izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča,
• izdavanje EU potvrda za turističke vodiče,
• izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe,
• izdavanje rješenja i izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe,
• donošenje rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom,
• izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti,
• savjetovanje vezano uz sve gore navedene djelatnosti i poslove,
• praćenje zakonske regulative i podzakonskih akata temeljem kojih se postupa prilikom obavljanja tekućih poslova,
• te obavlja druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

   Povratak na Županijsku skupštinu