• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ

UO za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj

Djelokrug

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj
 • praćenje i proučavanje problematike vezane uz djelatnost poljoprivrede (stočarstvo, biljna proizvodnja, vinarstvo);
 • ruralni razvitak (poljoprivredna gospodarstva, turizam, razvoj i obnova sela i seoskih područja),
 • šumarstvo,
 • slatkovodno ribarstvo,
 • lovstvo, veterinarstvo,
 • udruge, zadruge,
 • pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada upravnog odjela,
 • organiziranja i praćenja obavljanja poslova iz djelatnosti vodnog gospodarstva i upravljanja vodama, te pravovremenog donošenja i izvršavanja planova iz djelatnosti vodnog gospodarstva i upravljanja vodama,
 • koordinira aktivnosti na zaštiti okoliša određene posebnim zakonom i drugim propisima,
 • izrađuje izvješća, programe i planove i druge dokumente iz područja zaštite okoliša, vodi registar onečišćenja okoliša, te osigurava podatke i izvješća za informacijski sustav zaštite okoliša, zaštite prirode, održivog razvoja, kao i dokumente interventnih mjera u okolišu i druge poslove vezane uz zaštitu okoliša propisane posebnim zakonima i aktima Županijske skupštine ili župana,
 • provođenje postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš iz područja nadležnosti županije,
 • donošenje prethodne i glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
 • provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja svoje nadležnosti,
 • obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.
   Povratak na UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša