• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ

Stručna služba za poslove Županijske skupštine i opće poslove

Djelokrug

Stručna služba za poslove Županijske skupštine i opće poslove obavlja stručne, pravne, upravne i savjetodavne poslove za potrebe Županijske skupštine i drugih tijela.
 • organiziranje aktivnosti predsjednika Županijske skupštine i potpredsjednika Županijske skupštine u suradnji s Kabinetom župana;
 • pripremanje i organiziranje sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela u suradnji s upravnim i drugim tijelima županije,
 • pripremanje programa rada Županijske skupštine u suradnji s upravnim tijelima županije te  praćenje njegovog izvršavanja,
 • pružanje stručne, administrativno-tehničke pomoći  članovima Županijske skupštine,
 • administrativno-tehničke i protokolarne poslove za predsjednika i potpredsjednike  Županijske skupštine u suradnji s upravnim tijelima županije i Kabinetom župana,
 • priprema i izrada akata koje donosi župan i njegova radna tijela;
 • koordinira pripreme i izrade akata što ih predlažu županu i Županijskoj skupštini  druga Upravna tijela;
 • normativne obrade akata i pravnih pitanja, te izrade akata;
 • brigu o donošenju i objavi akata Županijske skupštine, župana i Upravnih tijela;
 • vođenje zapisnika i službenih evidencija,
 • izradu pojedinačnih upravnih i drugih akata radnopravne naravi za sve službenike i namještenike i dužnosnike županije,
 • kadrovske poslove,
 • razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete,
 • uredsko poslovanje, prijem i otpremu pošte i poslove arhive,
 • obavljanje poslova za potrebe Službeničkog suda,
 • obavljanje poslova za potrebe Savjeta mladih,
 • te obavljanje drugih poslova sukladno zakonu, drugim propisima, aktom Županijske skupštine ili župana.
   Povratak na UO za poslove skupštine i opće poslove