• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Ured za mirenje Bjelovarsko-bilogorske županije

Pravilnik o mirenju

Gospodarsko-socijalno vijeće Bjelovarsko-bilogorske županije, na 6. sjednici održanoj dana 26. travnja 2012. godine, uz prethodnu suglasnost socijalnih partnera donosi:

PRAVILNIK O MIRENJU U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA
 
I. Opće odredbe
 
Članak 1.
 
Područje primjene


 
               Ovim Pravilnikom uređuje se autonomni izvansudski sustav mirnog rješavanja individualnih radnih sporova pri Gospodarsko-socijalnom vijeću Bjelovarsko-bilogorske županije, odnosno: obveze izmiritelja, pravila i vođenje postupka, načini okončanja mirenja, nagodba u postupku mirenja, tajnost i povjerljivost iznesenih dokaza i činjenica, kao i obavljanje administrativnih poslova za potrebe postupka mirenja.
 

Članak 2.
 
Svrha Pravilnika

 
              Pored svrhe propisane Zakonom o mirenju, svrha je ovoga Pravilnika:

 • uspostava povjerenja i suradnje pri rješavanju individualnih radnih sporova;
 • odgovarajuća razrada pravila postupka mirenja;
 • zaštita procesnih prava;
 • smanjenje troškova radnih sporova;
 • poboljšanje radne klime, te
 • jačanje svijesti o pozitivnim učincima mirnog rješavanja sporova.        
   
Članak 3.
 
Značenje pojedinih izraza

 
               Pojedini upotrijebljeni izrazi imaju sljedeće značenje:

 • spor označava individualni radni spor koji postoji između poslodavca i jedne ili više osoba koje nastupaju kao pojedinci (radnika), a temelji se na njihovim pojedinačnim pravima i obvezama kojima mogu slobodno raspolagati u svezi ili iz određenog radnog odnosa;
 • stranke su osobe među kojima postoji spor kojeg nastoje riješiti u postupku mirenja, te koje prihvaćaju odredbe ovog Pravilnika;
 • postupak mirenja označava postupak u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti spor uz pomoć jednog ili više izmiritelja koji strankama pomažu postići nagodbu, bez ovlasti da im nametnu obvezujuće rješenje;
 • izmiritelj je osoba koju su stranke sporazumno imenovale radi provođenja postupka mirenja;
 • Lista izmiritelja je lista koja se vodi pri Gospodarsko socijalnom vijeću, a označava popis osoba koje su prošle minimalno 40 sati obuke za izmiritelje u individualnim radnim sporovima i stekle potvrdu od akreditirane institucije za mirenje;
 • registrirani izmiritelj je osoba kojoj je sukladno posebnom propisu dozvoljeno predstavljati se u pravnom prometu kao izmiritelj;
 • Zakon o mirenju je zakon kojim se u Republici Hrvatskoj uređuje mirenje u građanskim, trgovačkim, radnim i drugim sporovima o pravima kojima stranke mogu slobodno raspolagati u službenoj verziji koja je na snazi u trenutku pokretanja postupka mirenja sukladno ovom Pravilniku;
 • institucija za mirenje je osoba koja, sukladno Zakonu o mirenju, organizira postupke mirenja;
 • tajnik za mirenje je osoba u radnom odnosu kod Gospodarsko-socijalnog vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije, koja je imenovana za obavljanje poslova sukladno ovom Pravilniku, te na odgovarajući način izvršava funkciju institucije za mirenje;
 • sudionici u postupku su osobe koje u postupku mirenja sudjeluju ili su sudjelovale u bilo kojem svojstvu, a nisu stranke niti izmiritelj;
 • Sporazum o mirenju označava akt koji sukladno ovom Pravilniku potpisuju stranke ukoliko žele odnose, prava i obveze, te druga pitanja glede svojeg postupka mirenja dogovorno urediti na način koji nije nespojiv s odredbama ovog Pravilnika i Zakona o mirenju;
 • Klauzula ovršnosti označava izjavu kojom stranka izričito pristaje da se na temelju nagodbe sklopljene u postupku mirenja sukladno Zakonu o mirenju, radi ostvarenja dužne činidbe nakon dospjelosti preuzete obveze, može neposredno provesti prisilna ovrha.

 
               Izrazi koji su za fizičke osobe u ovom Pravilniku napisani u muškom rodu, koriste se kao neutralni i za muškarce i za žene.
 

Članak 4.
 
Načelo dobrovoljnosti

 
               Sudjelovanje u postupku mirenju za stranke je dobrovoljno u svim stadijima postupka osim ako drugačije nije propisano Zakonom o radu ili drugim izvorima prava kojima se u Republici Hrvatskoj mogu uređivati individualni radni odnosi.
 

Članak 5.
 
Načelo autonomije stranaka

 
               U svrhu uređenja svojih prava i obveza tijekom postupak mirenja ili u vezi s postupkom mirenja, kao i u slučaju potrebe za prilagodbom postupka svojim željama i potrebama, stranke su ovlaštene Sporazumom o mirenju odstupiti od primjene određenih odredaba ovog Pravilnika.
 

Članak 6.
 
Načelo nepristranosti izmiritelja i jednakog postupanja sa strankama

 
               Izmiritelj je dužan djelovati nepristrano i pri vođenju postupka mirenja zadržati pravičan i jednak odnos prema strankama.
 

Članak 7.
 
Načelo povjerljivosti

 
               Ako Sporazumom o mirenju nije drugačije dogovoreno, izmiritelj je dužan u odnosu na treće osobe čuvati povjerljivim sve informacije i podatke za koje sazna tijekom postupka mirenja.
 

Članak 8.
 
Načelo učinkovitosti

 
               Postupak mirenja provodi se što brže, bez odugovlačenja, te uz što manji trošak.
               Tijekom postupka mirenja komunicira se usmeno, elektroničkom poštom, telefonom, faksom ili pismom.
               Ako se stranke ne mogu dogovoriti o mjestu održavanja zajedničkog sastanka, sastanak će se održati u sjedištu Županije.
 

II. Pravila i vođenje postupka
 
Članak 9.
 
Primjena propisa

 
               Ako se stranke drugačije ne dogovore, u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima, osim propisa koji uređuju sporni odnos između stranaka, supsidijarno se primjenjuju i odredbe Zakona o mirenju.
 

Članak 10.
 
Pokretanje postupka mirenja

 
               Postupak mirenja u individualnim radnim sporovima pokreće se pisanim prijedlogom jedne ili više stranaka (OBRAZAC IRS 1) koji se upućuje tajniku Ureda za mirenje pri Županijskom Gospodarsko-socijalnom vijeću.
               Smatra se da stranka koja predloži, odnosno koja pristane na provođenje postupka mirenja, prihvaća odredbe ovog Pravilnika.
               Tijekom postupka mirenja stranke neće pokretati druge sudske i arbitražne postupke za rješavanje spora o kojem se mirenje provodi osim ako je to neophodno za očuvanje njihovih prava u kojem slučaju o tome moraju obavijestiti izmiritelja.
               Prijedlog za pokretanje postupka mirenja može se podnijeti, u roku od 8 dana od dana isteka roka od 15 dana za rješavanje zahtjeva za zaštitu prava od strane poslodavca odnosno u roku od 8 dana od dana dostave Odluke poslodavca kojom nije udovoljeno Zahtjevu za zaštitu prava radnika.
               Ukoliko je sudski postupak u tijeku kao i u slučaju novčanog potraživanja, postupak mirenja može se pokrenuti neovisno o rokovima iz točke 1. ovog članka.
               Tajnik je obvezan zatražiti od druge strane da se u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dostave prijedloga izjasni o prijedlogu za mirenje i o predloženom izmiritelju.
               Ako se stranke nisu drugačije dogovorile, mirenje započinje pisanim prihvatom prijedloga za pokretanje postupka (OBRAZAC IRS 2).
               Ako se druga strana u roku od 8 dana od dana kada je primila prijedlog za pokretanje postupka ne izjasni o prijedlogu, smatra se da isti nije prihvaćen, čime se postupak mirenja smatra okončanim (OBRAZAC IRS 3)
               Ukoliko je postupak mirenja pokrenut u roku iz st. 1. ovog članka, u skladu sa člankom 129. stavkom 5. Zakona o radu, rok za podnošenje tužbe teče od dana okončanja postupka mirenja u skladu sa odredbama ovog Pravilnika, o čemu će tajnik upoznati obje stranke, te im otpremiti pisani zaključak.
 

Članak 11.
 
Određivanje izmiritelja

 
               Postupak mirenja provodi jedan ili više izmiritelja s Liste izmiritelja iz članka 2. ovog Pravilnika, kojeg u prijedlogu za pokretanje postupka mirenja predlaže strana koja pokreće postupak mirenja.
               Stranke će se nastojati sporazumjeti o osobi koja će provesti postupak mirenja. Ako stranke ne postignu sporazum o toj osobi, tajnik će za izmiritelja imenovati osobu s Liste izmiritelja najkasnije u roku od 24 sata od neprihvaćanja predloženog izmiritelja, vodeći se pri tome potrebama stranaka glede okolnosti spora, te načelom ekonomičnosti postupka.
               Izmiritelj posebnom izjavom daje suglasnost za provođenje postupka mirenja (OBRAZAC IRS 4).
 

Članak 12.
 
Nespojivost funkcije izmiritelja

 
               Ukoliko je osoba koja se predlaže za izmiritelja bila sudac ili arbitar u sporu koji je bio ili jest predmet postupka mirenja, ili u nekom drugom sporu koji je proizašao iz toga pravnog odnosa ili u vezi s njim, postoje razlozi za izuzeće izmiritelja iz postupka mirenja.
               Osoba kojoj se ponudi imenovanje za izmiritelja dužna je otkriti sve okolnosti koje bi mogle dati povoda opravdanoj sumnji u njezinu nepristranost i neovisnost. Nakon imenovanja, izmiritelj je dužan priopćiti takve okolnosti strankama čim za njih sazna, ako to već ranije nije učinio.
               Osoba koja je u postupku mirenja sudjelovala kao izmiritelj ne može biti arbitar u sporu koji bude pokrenut u istoj stvari među istim strankama.
 

Članak 13.
 
Obveza izmiritelja

 
               Izmiritelj je dužan u okviru svojih ovlasti, poduzeti sve da se spor među strankama riješi sklapanjem nagodbe, a uzimajući u obzir okolnosti slučaja, izražene želje i očekivanja stranaka, te interes da se spor među strankama brzo i trajno okonča.
               Rokove za pojedine radnje u postupku predlaže izmiritelj, te se isti određuje u dogovoru sa strankama.
               U tijeku postupka mirenja, na svakom sastanku, izmiritelj sastavlja zapisnik kojeg potpisuju stranke, izmiritelj i sudionici u postupku (OBRAZAC IRS 5).
               Izmiritelj sa strankama komunicira izravno na sastancima, zajedničkim i odvojenim. Ako se stranke u postupku ne dogovore drugačije, izmiritelj je ovlašten prenijeti sadržaj odvojenog sastanka drugoj stranci, bitan za rješenje spora, samo uz suglasnost stranke koja ga je iznijela.
 

Članak 14.
 
Sastanci

 
               Termin zajedničkog sastanka usuglašava tajnik s obje stranke i izmiriteljem.
               Ako su na sastanak pozvane obje stranke, a odazove se samo jedna stranka, a druga je svoje neodazivanje pravovremeno opravdala, zakazuje se novi sastanak.
               Ako se ista stranka na ponovljeni poziv na sastanak ne odazove, postupak mirenja se okončava (OBRAZAC IRS 6).
               Ukoliko stranke nakon prihvata prijedloga za provođenje postupka mirenja odustanu od mirenja, dužne su se o istom očitovati pismenom izjavom o odustanku drugoj stranci i izmiritelju.
               U slučaju iz st. 3 i 4. ovog članka izmiritelj će utvrditi da je mirenje neuspjelo i da je okončan postupak mirenja, a o tome će bez odgode obavijestiti stranke u postupku i tajnika za mirenje.
 

Članak 15.
 
Ovlaštenje za sudjelovanje u postupku mirenja

 
               U postupku mirenja u individualnim radnim sporovima stranka uvijek sudjeluje osobno, odnosno uz predočenje ovlaštenja za zastupanje na strani poslodavca.
               Uz stranku u postupku mirenja može biti nazočan i ovlašteni punomoćnik u svojstvu zastupnika u pitanjima za koja ga stranka ovlasti.
               U tijeku postupka mirenja u individualnim radnim sporovima stranka je ovlaštena sudjelovati i iznositi svoje stavove i prijedloge, neovisno o prisustvu ovlaštenog punomoćnika, a na zahtjev stranaka izmiritelj će odobriti kratku stanku u kojoj će se stranka savjetovati sa svojim punomoćnikom o daljnjem tijeku postupka.
 

Članak 16.
 
Okončanje postupka

 
              Postupak mirenja se okončava:

 • sklapanjem nagodbe u pisanom obliku,
 • odlukom izmiritelja da se postupak mirenja obustavlja,
 • zajedničkom izjavom stranaka,
 • jednostranim odustankom stranaka,
 • protekom roka od 60 dana od dana prihvata prijedloga za provođenje postupka mirenja, odnosno u drugom roku u skladu sa Sporazumom o mirenju.
   
Članak 17.
 
Okončanje postupka nagodbom

 
               Ako se stranke nisu drugačije sporazumjele, izmiritelj će, nakon što se stranke suglase o sadržaju nagodbe izraditi pismeni prijedlog nagodbe koji će se dostaviti strankama (OBRAZAC IRS 7).
               Nagodba se zaključuje u pisanom obliku u prisustvu izmiritelja.
               Ukoliko stranke zaključe nagodbu bez prisustva izmiritelja, o takvoj će nagodbi stranke obavijestiti izmiritelja.
               Nakon što su se stranke usuglasile o sadržaju nagodbe, nagodbu potpisuju stranke u postupku i ista se smatra zaključenom.
               Ako se stranke ne usuglase oko rješenja svih spornih pitanja, već samo oko dijela pitanja može se o tom usuglašenom pitanju (pitanjima) sklopiti (djelomična) nagodba.
               Postupak mirenja smatra se okončanim ako su stranke sklapanjem nagodbe u cijelosti riješile sva sporna pitanja koja su bila predmetom mirenja, a djelomična nagodba okončat će mirenje samo u pogledu dijela zahtjeva i spora u kojima je sklopljena.
 

Članak 18.
 
Okončanje postupka odlukom izmiritelja

 
               Ako izmiritelj u toku postupka utvrdi da njegova nastojanja da se postigne mirno rješenje spora nemaju izgleda za uspjeh, izmiritelj može donijeti odluku o okončanju postupka mirenja (OBRAZAC IRS 8).
 

Članak 19.
 
Okončanje postupka zajedničkom izjavom stranaka

 
               U tijeku postupka mirenja stranke mogu okončati postupak zajedničkom Izjavom o okončanju postupka mirenja u prisustvu izmiritelja (OBRAZAC IRS 9).
 

Članak 20.
 
Jednostrani odustanak stranaka

 
               U toku postupka svaka stranka ima pravo u bilo kojem trenutku odustati od mirenja.
               Ako jedna od stranaka da jednoznačnu pisanu izjavu o odustanku od daljnjeg postupka mirenja, smatrat će se da je postupak mirenja okončan (OBRAZAC IRS 10).
               Ako je u postupku sudjelovalo više od dvije stranke, nakon odustanka jedne, a preostale dvije ili više stranaka izjave da namjeravaju sudjelovati u mirenju, mirenje će se u odnosu na njih nastaviti.
 

Članak 21.
 
Okončanje postupka protekom roka

 
               Postupak mirenja je okončan, ako se nagodba ne postigne u roku od 60 dana od dana prihvata prijedloga za pokretanje postupka mirenja (OBRAZAC IRS 11), odnosno u drugom roku u skladu sa Sporazumom o mirenju.
 

Članak 22.
 
Nagodba postignuta u postupku mirenja kao ovršna isprava

 
               Nagodba koja je sklopljena u postupku mirenja je ovršna isprava ako je u njoj utvrđena određena obveza na činidbu o kojoj se stranke mogu nagoditi, te ako sadrži izjavu obvezanika o neposrednom dopuštenju ovrhe (klauzulu ovršnosti).
 

Članak 23.
 
Tajnost i povjerljivost postupka

 
               Izjave stranaka u sporu dane u postupku mirenja, kao i podaci koje stranke iznesu tijekom postupka mirenja i ponude za zaključenje nagodbe, povjerljivi su te su ih izmiritelj i stranke, kao i ostale osobe koje su sudjelovale u postupku u bilo kojem svojstvu, dužni čuvati kao tajnu u odnosu na treće osobe, osim ako su ih na temelju zakona dužni priopćiti ili ako je to nužno radi provedbe ili ovrhe sklopljene nagodbe. (OBRAZAC IRS 12).
               U tijeku postupka mirenja izmiritelj nije ovlašten davati izjave sredstvima javnog informiranja niti bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani.
               Bez izričitog pristanka stranaka izmiritelj ne smije svjedočiti o činjenicama koje je saznao od stranaka tijekom postupka mirenja, neovisno o tome da li je postupak mirenja okončan nagodbom ili ne.
 

Članak 24.
 
Naknade i nagrade za vođenje postupka

 
               Svaka stranka u sporu snosi svoje troškove, uključivo i troškove stručnjaka i drugih osoba koje je ona predložila za sudjelovanje u postupku mirenja (OBRAZAC IRS 13).
               Troškove izmiritelja snosi poslodavac, ukoliko se stranke nisu drugačije sporazumjele.
               Troškovi izmiritelja su nagrada za rad izmiritelja i ostali opravdani troškovi (putni troškovi i ostalo).
 

Članak 25.
 
Stručna i organizacijska pomoć u individualnim radnim sporovima

 
               Ured za mirenje pri Gospodarsko-socijalnom vijeću osigurava obavljanje administrativnih poslova u vezi s organiziranjem provođenjem postupka mirenja.
               Ured za mirenje osniva Gospodarsko-socijalno vijeće.
               Tajnika/icu Ureda za mirenje imenuje Gospodarsko-socijalno vijeće.
               Samostalna služba za socijalno partnerstvo Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, u suradnji sa Županijskim Gospodarsko-socijalnim vijećima pruža strankama stručnu i organizacijsku pomoć u daljnjem razvoju i organiziranju instituta mirenja kao načina rješavanja individualnih radnih sporova.
               Samostalna služba za socijalno partnerstvo Ministarstva rada i mirovinskoga sustava provodi kontinuiranu edukaciju izmiritelja u individualnim radnim sporovima, vodi evidenciju, statistiku provođenja postupaka mirenja, te priprema izvješća za Gospodarsko-socijalno vijeće.
 

III. Prijelazne i završne odredbe
 

 

Članak 26.

 
               Obrasci za provođenje postupka mirenja utvrđeni ovim Pravilnikom sastavni su dio Pravilnika (IRS-Obrasci).
               U slučaju potrebe za tumačenjem ovog Pravilnika, isto se može zatražiti od Povjerenstva za alternativne načine rješavanja sporova pri Ministarstvu pravosuđa.
               Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku županije.
 
 
 
 
                                                                           PREDSJEDNIK
                                                                           GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA BBŽ
                                                                           Miroslav Čačija, mag. iur.

 

 

 

 

   Povratak na sve vijesti ureda za mirenje