• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2013.
Prosinac
12

Održana treća sjednica Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga na području Bjelovarsko- bilogorske županije

Na sjednici se raspravljalo o Nacionalnoj strategiji suzbijanja zlouporabe droga za 2012.- 2017. godinu, Nacionalnom Akcijskom planu suzbijanja droga u Republici Hrvatskoj za 2012.- 2014. godinu i Akcijskom planu suzbijanja zlouporabe droga za razdoblje od 1012.- 2014. godine Bjelovarsko- bilogorske županije. Glavna vizija Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga za 2012.- 2017. godinu je da se smanji ponuda i potražnja za drogom, u interesu zaštite života i zdravlja mladih, obitelji i pojedinaca. Nacionalnim Akcijskom planu suzbijanja droga u Republici Hrvatskoj za 2012.- 2014. godinu i Akcijskom planu suzbijanja zlouporabe droga za razdoblje od 1012.- 2014. godine Bjelovarsko- bilogorske županije definirani su konkretni ciljevi i načini za izvršenje tih ciljeva, kao i tko je izvršitelj ciljeva i koje su njegove zadaće.

Kako bi se ostvarila vizija Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga za 2012.- 2017. godinu  potrebno je putem zdravstvenog, socijalnog , odgojno- obrazovnog  i represivnog sustava, preko različitih organizacija civilnog društva i javnih medija provoditi različite programe i pristupe koji su usmjereni na sprečavanje zlouporabe droga među djecom i mladima. Daljnja vizija je socijalna reintegracija pojedinaca i grupa.
Na županijskoj razini institucionalni okvir za suzbijanje zlouporabe droga čine : županijska povjerenstva, službe za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo, bolnice, centri za socijalnu skrb, područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, organizacije civilnog društva, županijski uredi za društvene djelatnosti, odgojno- obrazovne ustanove, savjetovališta Crvenog križa, državno odvjetništvo, sudstvo i policija.
Financijska sredstva za provedbu Nacionalne strategije treba osigurati iz proračuna. Potrebno je i potaknuti izdvajanje sredstava iz županijskih, općinskih i gradskih proračuna. Sredstva također  treba osigurati i iz prihoda od igara na sreću i od međunarodnih organizacija.
Kad je riječ o prevenciji najbolje je ostvarena putem centara za socijalnu skrb, no i obiteljski centri ovdje igraju veliku ulogu jer provode niz programa i projekata za promicanje zdravog života kod djece i roditelja. U smanjenu ponude droge najveći utjecaj ima policija, državno odvjetništvo i sudstvo.  U liječenju ovisnika, najbitnijim se pokazalo izvanbolničko liječenje u mrežama za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u županijskim zavodima za javno zdravstvo. Kad je riječ o resocijalizaciji, ona se provodi u terapijskim zajednicama i domovima za ovisnike. Resocijalizacija je dugotrajan proces  pa je potrebno raditi na senzibiliziranju javnosti za problem ovisnosti, na destigmatizaciji ovisnika i smanjenu recidivizma- zaključeno je na sjednici.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a