• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Dogradnja i izgradnja građevine za povećanje kapaciteta farme junadi u Hrastovcu, k.č. 2831 i 2832, k.o. Hrastovac Majdak Promet d.o.o

Odredbe članaka 84. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, 3/17; dalje u tekstu: Uredba). Zahvat pripada u zahvate iz točke 1.6 – Građevine za intenzivan uzgoj stoke i drugih životinja kapaciteta većeg od 500 uvjetnih grla (što ne uključuje građevine za uzgoj svinja i peradi) i točke 5. Izmjena zahvata s ovog Priloga koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Priloga III. Uredbe, te je stoga za provedbu ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš nadležno upravno tijelo Županije. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13), utvrđeno je da se za zahvate za koje je posebnim propisom kojim se uređuj

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša, izrađen u veljači 2017. godine od strane ovlaštene tvrtke Međimurje ZAING d.o.o., Čakovec, Zagrebačka ulica 77, p.p. 165. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome da li je moguće očekivati značajan negativni utjecaj na područje njihove nadležnosti. Sukladno odredbama članka 27. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provest će se i postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Upravni odjel će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno da li je za predmetni zahvat potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da li je potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

  Dokumenti za download
Dodano: 22. 03. 2017.
Dodano: 23. 03. 2017.
Dodano: 10. 05. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša