• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Dozvola za gospodarenje otpadom, Fusura Nova d.o.o., Bjelovar

Dozvoljava se trgovačkom društvu Fusura Nova d.o.o., Antuna Mihanovića 10, Bjelovar, OIB: 55957467379 (u daljnjam tekstu: stranka) na lokaciji Slavonska cesta 15, Bjelovar, na k.č.br. 3693/1, k.o. Bjelovar, obavljanje djelatnosti sakupljanja postupkom sakupljanja koji uključuje tehnološki proces prihvata otpada i skladištenja i djelatnost druge obrade otpada postupkom pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja koji uključuje tehnološki proces prešanja.
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša