• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Dozvola za gospodarenje otpadom, Komunalac d.o.o., Bjelovar, Ferde Livadića 14a

Dozvoljava se tvrtki Komunalac d.o.o., Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB: 27962400486, (u daljnjem tekstu stranka) na Iokaciji odlagališta neopasnog otpada ,,Doline", na kat. čest. br. 1382/6 i 1382/4, k.o. Prespa, obavljanje djelatnosti sakupljanja, obrade, zbrinjavanja i druge obrade otpada.
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša