• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Farma muznih krava sa pratećim građevinama_k.č. 1234/1, k.o. Draganec O.G. LETEC d.o.o.

Zahvat se nalazi na području Bjelovarsko-bilogorske županije, u mjestu Donji Draganec, na k.č. 1234/1, k.o. Draganec.

Planirani zahvat smješten je unutar područja ekološke mreže - područje očuvanja značajno za ptice (POP) - ,,HR1000009 Ribnjaci uz Česmu ".

  Dokumenti za download
Dodano: 09. 03. 2016.
Dodano: 24. 03. 2016.
   Povratak na Zaštitu okoliša