• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Gradnja gospodarske zgrade – poljoprivredne (usipni koš sa nadstrešnicom, silosi, sušara), k.o. Štefanje Poljoprivredno gospodarstvo vl. Silvestar Štefović

Planirani zahvat – Gradnja gospodarske zgrade – poljoprivredna zgrada (usipni koš s nadstrešnicom, silosi i sušara), na k.č.br. 228/1, 228/2, 1550/2, 137/1 i 137/2, k.o. Štefanje, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.

Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.

Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

Nositelj zahvata, Poljoprivredno gospodarstvo vl. Silvestar Štefović, Štefanje, Staro Štefanje 48, OIB: 77106198782, podnio je ovom Upravnom odjelu, dana 05.04.2018. godine, zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Gradnja gospodarske zgrade – poljoprivredna zgrada (usipni koš s nadstrešnicom, silosi i sušara), na k.č.br. 228/1, 228/2, 1550/2, 137/1 i 137/2, k.o. Štefanje. Uz zahtjev je priložen Idejni projekt, T.D.: 77/18, izrađen u travnju 2018. godine, od strane ovlaštene tvrtke B-PROJEKT d.o.o., Bjelovar, Trojstveni Markovac, Trojstvena ulica 15, OIB.

  Dokumenti za download
Dodano: 20. 04. 2018.
   Povratak na Zaštitu okoliša