• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Izgradnja farme za uzgoj matičnih jata peradi – brojlerskih roditelja, kapaciteta 29.000 komada u proizvodnom ciklusu, na k.č.br. 548/1, k.o. Dereza, koja će se formirati od dijelova k,č,br. 547, 548 i 549, sve k.o. Dereza VALIPILE d.o.o.

Odredbe članaka 84. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, 3/17; dalje u tekstu: Uredba). Zahvat pripada u zahvate iz točke 1.5. – Građevine za intenzivan uzgoj peradi kapaciteta 20.000 komada i više u proizvodnom ciklusu, Priloga III. Uredbe, te je stoga za provedbu ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš nadležno upravno tijelo Županije. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13), utvrđeno je da se, za zahvate za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgradnju farme za uzgoj matičnih jata peradi – brojlerskih roditelja, kapaciteta 29.000 komada u proizvodnom ciklusu.

Zahvatom se planira izgraditi farma za uzgoj matičnih jata peradi – brojlerskih roditelja, kapaciteta 29.000 komada u proizvodnom ciklusu , na k.č.br. 548/1, k.o. Dereza, koja će se formirati od dijelova k.č.br. 547, 548 i 549, sve k.o.Dereza. Na lokaciji zahvata uzgajale su se ratarske kulture i na njoj nema postojećih građevina. Na parceli će se izgraditi dva objekta za uzgoj matičnih jata (zgrada 1 i 2) i spremište mehanizacije i stelje i prostor za boravak zaposlenika (zgrada 3). Objekti za uzgoj matičnih jata projektirani su na međusobnoj udaljenosti od 185 m. Veterinarska struka preporučuje da se pojedini objekti sa matičnim jatima grade na međusobnoj udaljenosti od minimalno 150 m zbog očuvanja zdravstvenog stanja peradi. Na taj način, ako jedno jato oboli zbog međusobne udaljenosti objekata sprečava se širenje bolesti na drugo jato i ne dolazi do prekida proizvodnje, jer se u tom slučaju uklanja samo jato koje je zaraženo. Osim navedenog izgradit će se i prateće građevine: kolna i pješačke dezbarijere, utovarne rampe, manipulativne i parkirne površine, sabirne jame i ograda oko farme.

  Dokumenti za download
Dodano: 04. 12. 2017.
Dodano: 04. 12. 2017.
Dodano: 16. 01. 2018.
   Povratak na Zaštitu okoliša