• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Izgradnja stambene zgrade sa garažom – obiteljska kuća_k.č.br. 2647/1 i 2647/2, k.o.Prgomelje Goran Špoljarić

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže proglašene Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13, 105/15) - Područje očuvanja značajno za ptice (POP) - „HR 1000009 Ribnjaci uz Česmu“.

Lokacija  zahvata, prema članku 111. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13) nije zaštićeno područje.

  Dokumenti za download
Dodano: 03.04.2018.
Dodano: 06. 04. 2018.
   Povratak na Zaštitu okoliša