• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Komunalac d.o.o. Garešnica Revizija Dozvole za gospodarenje otpadom, KLASA: UP/I-351-01/14-01/9, URBROJ: 2103/1-07-15-12, od 04. kolovoza 2015. godine, za obavljanje djelatnosti sakupljanja, skladištenja i zbrinjavanja otpada na lokaciji odlagališta neopasnog otpada „Johovača“, na k.č.br. 1326/8, k.o. Mlinska

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, na temelju članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 96., stavkom 5. i člankom 85. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13, 73/17), u postupku revizije dozvole za gospodarenje otpadom, KLASA: UP/I-351-01/14-01/9, URBROJ: 2103/1-07-15-12, od 04. kolovoza 2015. godine, za obavljanje djelatnosti sakupljanja, skladištenja i zbrinjavanja otpada na lokaciji odlagališta neopasnog otpada „Johovača“, na k.č.br. 1326/8, k.o. Mlinska, trgovačkog društva Komunalac d.o.o., Garešnica, Mate Lovraka bb, OIB: 27917254847, objavljuje Poziv.

Pozivaju se stranke u postupku revizije dozvole za gospodarenje otpadom trgovačkog društva Komunalac d.o.o., Garešnica, Mate Lovraka bb, OIB: 27917254847, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13, 73/17), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom, verzija 2, mjesto i datum izrade: 18.11.2017. godine, nositelj izrade: Danko Fundurulja, dipl. ing. građ., upisan u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, pod rednim brojem 315, s danom upisa 01.06.1999. godine (u daljnjem tekstu. Elaborat gospodarenja otpadom), trgovačkog društva Komunalac d.o.o., Garešnica, i to:
- podnositelj zahtjeva i vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola – Komunalac d.o.o., Garešnica, Mate Lovraka bb, 43280 Garešnica,
- jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz dozvole – Općina Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223a, 43285 Velika Trnovitica.

  Dokumenti za download
Dodano: 04. 12. 2017.
Dodano: 04. 12. 2017.
Dodano: 04. 12. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša