• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Kronospan CRO d.o.o. Izmjena i dopuna Dozvole z gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti oporabe otpada (R13 i R3) Slavonska cesta 17 k.č.br. 3667/1, 3686/5 i 3686/8, k.o. Bjelovar

Podnositelj zahtjeva trgovačko društvo Kronospan CRO d.o.o., Bjelovar, Slavonska cesta 17, OIB: 67324838490, podnio je zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole za gospodarenje otpadom, KLASA: UP/I- 351-01/14-01/5, URBROJ, 2103/1-07-15-12 od 14. svibnja 2015. godine. Uz zahtjev je priložen Elaborat gospodarenja otpadom, verzija 3, mjesto i datum izrade: Osijek, 20.11.2017. godine, nositelj izrade: Mario Levanić, dipl. ing. stroj, a koji je predmet uvida iz ovog poziva.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom, trgovačkog društva Kronospan CRO d.o.o., Bjelovar, može se obaviti u prostorijama Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarskobilogorske županije Bjelovar, Dr. A. Starčevića 8., dana 01.12.2017. u 09:00 do 10.00 sati.

  Dokumenti za download
Dodano: 23. 11. 2017.
Dodano: 23. 11. 2017.
Dodano: 23. 11. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša