• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM)

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM) je postupak kojim se ocjenjuje utjecaj plana, programa ili zahvata, samog ili s drugim planovima, programima ili zahvatima, na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM) je postupak kojim se ocjenjuje utjecaj plana, programa ili zahvata, samog ili s drugim planovima, programima ili zahvatima, na ciljeve očuvanja i cjelovitost  područja ekološke mreže.

Ocjena prihvatljivosti provodi se za plan, program ili zahvat, odnosno dijelove plana, programa ili zahvata koji sam ili s drugim planovima, programima ili zahvatima može imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.
Ocjena prihvatljivosti provodi se i za strategije za koje je posebnim propisom propisana obveza strateške procjene.

Za strategije, planove i programe, za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena ocjena o potrebi strateške procjene, Prethodna ocjena obavlja se u okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene.

Za strategije, planove i programe, za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena obveza strateške procjene, Prethodna ocjena obavlja se prije pokretanja postupka strateške procjene utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

Za strategije, planove i programe, za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena obveza strateške procjene ili je ona utvrđena u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, Glavna ocjena obavlja se u okviru postupka strateške procjene utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

Za zahvate za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena obavlja se u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

Za zahvate za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena obveza procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena obavlja se prije pokretanja postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Za zahvat za koji je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena obveza procjene utjecaja na okoliš ili je ona utvrđena u postupku ocjene o potrebi procjene, Glavna ocjena obavlja se u okviru postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Ocjena prihvatljivosti zahvata provodi se u okviru pripreme namjeravanog zahvata, prije izdavanja lokacijske dozvole ili izdavanja drugog potrebnog odobrenja za provedbu zahvata.

Ocjena prihvatljivosti za strategije, planove, programe i zahvate provodi se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti prirode (NN 80/2013) i Pravilnika o prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/14).

Ocjena prihvatljivosti sastoji se od:

  • prethodne ocjene prihvatljivosti (Prethodna ocjena),
  • glavne ocjene prihvatljivosti (Glavna ocjena),
  • utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i odobravanja zahvata uz kompenzacijske uvjete.

Kroz prethodnu ocjenu predloženi zahvat se 'skenira' i procjenjuje se da li je moguće isključiti njegov negativan utjecaj na ekološku mrežu. Ako jest, zahvat ide dalje u redoviti postupak ishođenja dozvola.
Ako nije, upućuje se na glavnu ocjenu u kojoj se detaljnije sagledavaju mogući negativni utjecaji, pokušavaju pronaći alternativna rješenja za ostvarivanje cilja zahvata kao i mjere kojima je moguće ublažiti utjecaje.

Ukoliko se u postupku glavne ocjenu utvrdi da planirani zahvat ima ili se ne može isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže unatoč mjerama ublažavanja nadležno tijelo rješenjem odbija zahtjev. Nositelj zahvata za koji je doneseno rješenje o odbijanju zahvata, može Ministarstvu  podnijeti zahtjev za utvrđivanje prevladavajućeg javnog interesa i odobrenje zahvata uz kompenzacijske uvjete. To znači nadoknađivanje „žrtvovanog" područja zamjenskim područjem, prirodnim ili umjetno načinjenim, koje će preuzeti njegovu ulogu u mreži NATURA 2000.


Zahtjev za Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Zahtjev za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu sadrži podatke o nositelju zahvata i idejno rješenje zahvata u tiskanom i digitalnom obliku.

Podaci o nositelju zahvata su:
- za pravnu osobu – naziv i adresa sjedišta tvrtke, OIB, ime odgovorne osobe i kontakt,
- za fizičku osobu obrtnika – ime i prezime, OIB, naziv i sjedište obrta i kontakt,
- za fizičku osobu koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću – ime i prezime, OIB, adresa na kojoj obavlja djelatnost i kontakt,
- za fizičku osobu – ime i prezime, OIB, adresa stanovanja i kontakt.

Podaci za pravnu osobu potkrepljuju se izvatkom iz sudskog registra, za fizičku osobu obrtnika izvatkom iz obrtnog registra, za fizičku osobu koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću izvatkom iz nadležnog registra, a za fizičku osobu građanina preslikom osobne iskaznice.
Idejno rješenje zahvata osobito sadrži:

Podatke o zahvatu i lokaciji zahvata:
- točan naziv zahvata,
- naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj se nalazi lokacija zahvata, uključujući ime katastarske općine i po mogućnosti broj katastarske čestice,
- kartografski prikaz s ucrtanim zahvatom u odgovarajućem mjerilu ili položaj zahvata u prostoru u vektorskom formatu.

Kratki opis zahvata:
- svrha zahvata,
- obuhvat zahvata (dimenzije, kapacitet i dr.),
- trajanje zahvata i razdoblje godine u kojem se zahvat planira provesti,
- način izvođenja zahvata (materijale odnosno korištene alate, strojeve i druga sredstva za provođenje zahvata),
- količinu i vrstu otpadnih tvari i otpada,
- opis eventualnih drugih aktivnosti potrebnih za realizaciju zahvata.


Zahtjev za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti strategije, plana ili programa za ekološku mrežu

Zahtjev za Prethodnom ocjenom strategije, plana ili programa za ekološku mrežu sadrži:
- Podatke o nositelju strategije, plana ili programa;
- Podatke o strategiji, planu ili programu:

  • naziv strategije, plana ili programa,
  • razloge donošenja,
  • ciljeve i programska polazišta,
  • obuhvat strategije, plana ili programa,
  • zahvate i aktivnosti koji se strategijom, planom ili programom planiraju, s njihovim opisom, kartografskim prikazom u odgovarajućem mjerilu i položajem u prostoru u vektorskom formatu.

- Nacrt strategije, plana ili programa u tiskanom i digitalnom obliku ukoliko je izrađen do trenutka podnošenja zahtjeva


Zahtjev za Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Zahtjev za Glavnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu sadrži podatke o nositelju zahvata, studiju o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u tiskanom i digitalnom obliku i rješenje kojim je utvrđena obveza provedbe Glavne ocjene.

Podaci o nositelju zahvata su:
- za pravnu osobu – naziv i adresa sjedišta tvrtke, OIB, ime odgovorne osobe i kontakt,
- za fizičku osobu obrtnika – ime i prezime, OIB, naziv i sjedište obrta i kontakt,
- za fizičku osobu koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću – ime i prezime, OIB, adresa na kojoj obavlja djelatnost i kontakt,
- za fizičku osobu – ime i prezime, OIB, adresa stanovanja i kontakt.

Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu sadrži podatke propisane čl. 8 Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Studiju izrađuje osoba ovlaštena prema posebnom propisu kojim se uređuju stručni poslovi zaštite okoliša – ovlaštenik.

Troškove izrade studije snosi nositelj zahvata.

   Povratak na Zaštitu okoliša